Trenażer do nauki iniekcji dożylnej z automatycznym przepływem krwi

Kod produktu: BT-CSIV2

BT inc.

8767,44 zł(7128,00 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Tre­na­żer przed­sta­wia­jący ramię osoby doro­słej z sil­ni­kiem wytwa­rza­ją­cym prze­pływ krwi słu­żący do nauki iniek­cji dożyl­nej. Dzięki zasto­so­wa­niu trzy­war­stwo­wej tkanki skła­da­ją­cej się ze skóry, tkanki pod­skór­nej, tłusz­czu i żył uzy­skano reali­styczne odczu­cia pod­czas wyko­ny­wa­nia iniek­cji. Moż­li­wość wyko­na­nia iniek­cji w żyłę odłok­cio­wąj, odpro­mie­niową oraz żyłę pośrod­kową.

Opis produktu

W ramie­niu do iniek­cji dożyl­nej zasto­so­wano sil­nik wytwa­rza­jący reali­styczny prze­pływ krwi. Żyły i skóra są jed­nym ele­men­tem, dzięki czemu wymiana jest bar­dzo łatwa. Wkładka składa się ze skóry, naskórka, war­stwy tłusz­czu pod­skór­nego i żył. Dzięki trzy­war­stwo­wej tkance odczu­cia pod­czas wyko­ny­wa­nia iniek­cji są reali­styczne. Tre­na­żer umoż­li­wia wyko­ny­wa­nie iniek­cji w żyłę odłok­ciową, odpro­mie­niową oraz żyłę pośrod­kową łok­cia. Prze­pływ krwi gene­ro­wany jest hybry­dowo (dzięki sil­nikowi lub gra­wi­ta­cji). Sil­nik jest łatwy do podłą­cze­nia oraz uła­twia prze­płu­ki­wa­nie żył po skoń­cze­niu ćwi­czeń.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

 • ćwi­cze­nie iniek­cji dożyl­nej

Funk­cje / cechy:

 • sil­nik wytwa­rza­jący reali­styczny prze­pływ krwi.
 • żyły i skóra jako jeden ele­ment
 • wkładka skła­da­jąca się ze skóry, naskórka, war­stwy tłusz­czu pod­skór­nego i żyły
 • trzy­war­stwowa tkanka zapew­nia­jąca reali­styczne odczu­cia pod­czas wyko­ny­wa­nia iniek­cji
 • łatwa wymiana skóry
 • dostęp do żyły odłok­cio­wej, odpro­mie­nio­wej oraz żyły pośrod­ko­wej
 • prze­pływ krwi gene­ro­wany hybry­dowo (dzięki sil­nikowi oraz gra­wi­ta­cji)
 • łatwy do podłą­cze­nia sil­nik
 • uła­twione prze­płu­ki­wa­nie żył po skoń­cze­niu ćwi­cze­nia za pomocą sil­nika
 • moż­li­wość pracy na zasi­la­niu bate­ryj­nym lub zasi­la­czu

W zesta­wie:

 • model ramie­nia
 • sil­nik z pompą
 • uchwyt na ramię
 • dedy­ko­wana walizka trans­por­towa
 • wkładki skła­da­jące się z naskórka tłusz­czu pod­skór­nego i żył (2 szt.)
 • kon­cen­trat sztucz­nej krwi (30 ml)

Waga: 5.5 kg

Opcje:

• BT CSIV 1-G- Tre­na­żer do nauki iniek­cji dożyl­nej z żyłami grzbie­to­wymi dłoni

• BT CSIV 2-G- Tre­na­żer do nauki iniek­cji dożyl­nej

• BT CSIV 1– Tre­na­żer do nauki iniek­cji dożyl­nej z auto­ma­tycz­nym prze­pły­wem krwi i dostę­pem do żył grzbie­to­wych dłoni

• BT CSIV 2– Tre­na­żer do nauki iniek­cji dożyl­nej z auto­ma­tycz­nym prze­pły­wem krwi

• BT CSIV-I Pedia­tryczny tre­na­żer do nauki iniek­cji dożyl­nej z auto­ma­tycz­nym prze­pły­wem krwi

BT inc.

BT inc. to koreański producent trenażerów oferujący bardzo korzystny stosunek jakości do ceny. Ich unikalne produkty łączą wysoką jakość z wyjątkowym stopniem zaawansowania technologicznego.