Zestaw silikonowych ran oparzeniowych – dorosły

Kod produktu: WK105.L

3322,66 zł(2701,35 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Zestaw sili­ko­no­wych ran przed­sta­wia­ją­cych opa­rze­nia stop­nia II-go i III-go, umoż­li­wia­jąc ćwi­czą­cym roz­po­zna­nie stop­nia opa­rze­nia i nakła­da­nie opa­trun­ków. W zesta­wie znaj­dują się rany, które można imi­tują opa­rze­nie ple­ców, ręki, przedra­mie­nia, twa­rzy oraz klatki pier­sio­wej.

Opis produktu

Zestaw zawie­ra­jący 10 sili­ko­no­wych ran prze­zna­czo­nych do symu­lo­wa­nia ura­zów powsta­łych w wyniku opa­rzeń. Rany przed­sta­wiają kom­bi­na­cję opa­rzeń II-go i III-go stop­nia i można je umie­ścić na ple­cach, przedra­mie­niu, twa­rzy, przedra­mie­niu, ręce oraz klatce pier­sio­wej. Rany są kom­pa­ty­bilne z symu­la­to­rami i fan­to­mami pacjenta doro­słego firmy Gau­mard. Zostały wyko­nane z sili­konu dzięki czemu otrzy­mano więk­szy realizm niż przy ranach wyko­na­nych z winylu. Cha­rak­te­ry­zują się rów­nież dużą trwa­ło­ścią i wytrzy­ma­ło­ścią.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

 • pie­lę­gna­cja i opa­try­wa­nie ran opa­rze­nio­wych

Funk­cje / cechy:

 • 5 typów ran
 • 10 ran w zesta­wie:

– opa­rze­nie twa­rzy będące kom­bi­na­cją opa­rzeń II-go i III-go stop­nia (4)

– opa­rze­nie ręki będące kom­bi­na­cją opa­rzeń II-go i III-go stop­nia (2)

– opa­rze­nie przedra­mie­nia będące kom­bi­na­cją opa­rzeń II-go i III-go stop­nia (2)

– opa­rze­nie klatki pier­sio­wej będące kom­bi­na­cją opa­rzeń II-go i III-go stop­nia (1)

– opa­rze­nie ple­ców będące kom­bi­na­cją opa­rzeń II-go i III-go stop­nia (1)

 • kom­pa­ty­bilne z symu­la­to­rami pacjenta doro­słego firmy Gau­mard
 • wyko­nane ze spe­cjal­nie sfor­mu­ło­wa­nego sili­konu
 • trwałe i wytrzy­małe

W zesta­wie:

 • 10 ran
 • ręka­wiczki (1 para)
 • szpa­tułka lekar­ska (1 szt.)
 • śro­dek wią­żący A (1 szt)
 • śro­dek wią­żący B (1 szt.)
 • walizka

Ele­menty zuży­walne:

 • WK115 – śro­dek wią­żący A (1 szt), śro­dek wią­żący B
 • ręka­wiczki
 • opa­rze­nie twa­rzy będące kom­bi­na­cją opa­rzeń II-go i III-go stop­nia
 • opa­rze­nie ręki będące kom­bi­na­cją opa­rzeń II-go i III-go stop­nia
 • opa­rze­nie przedra­mie­nia będące kom­bi­na­cją opa­rzeń II-go i III-go stop­nia
 • opa­rze­nie klatki pier­sio­wej będące kom­bi­na­cją opa­rzeń II-go i III-go stop­nia
 • opa­rze­nie ple­ców będące kom­bi­na­cją opa­rzeń II-go i III-go stop­nia

Dostępne opcje:

 • WK105.L – Zestaw sili­ko­no­wych ran opa­rze­nio­wych- doro­sły o jasnej kar­na­cji skóry
 • WK105.M – Zestaw sili­ko­no­wych ran opa­rze­nio­wych- doro­sły o śnia­dej kar­na­cji skóry
 • WK105.D – Zestaw sili­ko­no­wych ran opa­rze­nio­wych- doro­sły o ciem­nej kar­na­cji skóry

Gaumard

Gaumard to amerykański producent symulatorów pacjenta. Pionier rynku symulacji, posiadający w ofercie zarówno proste trenażery, jak i wysoce zrobotyzowane symulatory pacjenta wysokiej wierności oferujące niezwykły realizm doznań podczas zajęć symulacyjnych. Portfolio tego producenta to ogromny potencjał możliwych zastosowań dla wielu dziedzin medycyny.