Trenażer osoby dorosłej do nauki intubacji 

Kod produktu: LF03699

Nasco

Kupujesz większą ilość lub ktoś ma ten produkt taniej? Kliknij tutaj i negocjuj cenę!

7132,62 zł(5798,88 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Tre­na­żer przed­sta­wia­jący głowę osoby doro­słej na pod­sta­wie posia­da­jący reali­styczną ana­to­mię i punkty orien­ta­cyjne takie jak: zęby, język, gar­dło– część nosowa i krta­niowa, nagło­śnię, chrząstkę nalew­ko­watą, praw­dziwe i rze­kome struny gło­sowe, tcha­wicę, płuca, prze­łyk i żołą­dek. Model umoż­li­wia naukę intu­ba­cji, wen­ty­la­cji oraz tech­nik odsy­sa­nia.

Opis produktu

Tre­na­żer przed­sta­wia­jący głowę osoby doro­słej usy­tu­owa­nej na pod­sta­wie prze­zna­czony do nauki sze­regu tech­nik: intu­ba­cji ust­nej, noso­wej (E. T, E. O. A., P. T. L., L. M. A., E. G. T. A), wen­ty­la­cji i odsy­sa­nia. Posiada reali­styczną ana­to­mię i punkty orien­ta­cyjne takie jak: zęby, język, gar­dło – część nosowa i krta­niowa, nagło­śnię, chrząstkę nalew­ko­watą, praw­dziwe i rze­kome struny gło­sowe, tcha­wicę, płuca, prze­łyk i żołą­dek. Model daje moż­li­wość wyko­na­nia manewru Sel­licka oraz wysu­nię­cia szczęki. Tre­na­żer cha­rak­te­ry­zuje się wytrzy­małą jed­no­czę­ściową kon­struk­cją z roz­wi­dlo­nymi płu­cami.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

 • nauka intu­ba­cji
 • ćwi­cze­nie wen­ty­la­cji
 • tech­niki odsy­sa­nia

Funk­cje / cechy:

 • reali­styczna ana­to­mia i punkty orien­ta­cyjne (zęby, języka, gar­dło – część nosowa i krta­niowa, nagło­śnia, chrząstka nalew­ko­wata, praw­dziwe i rze­kome struny gło­sowe, tcha­wica, płuca, prze­łyk i żołą­dek)
 • moż­li­wość ćwi­cze­nia intu­ba­cji ust­nej, noso­wej (E. T, E. O. A., P. T. L., L. M. A., E. G. T. A), wen­ty­la­cji i odsy­sa­nia
 • moż­li­wość wyko­na­nia manewru Sel­licka
 • moż­li­wość wysu­nię­cia szczęki
 • wytrzy­mała jed­no­czę­ściowa kon­struk­cja z roz­wi­dlo­nymi płu­cami

W zesta­wie:

 • głowa na pod­sta­wie
 • lubry­kant
 • walizka

Ele­menty zamienne:

 • LF03605 – zamienne płuca
 • LF03606 – zamienny żołą­dek

Ele­menty zuży­walne:

 • LF03644 – lubry­kant
 • LF09919 – Nasco Cle­aner – śro­dek czysz­czący

Nasco

Nasco to amerykański producent i dystrybutor trenażerów. Jego portfolio obejmuje tysiące produktów odpowiednie dla każdej gałęzi medycyny. Globalne wsparcie i dostęp do materiałów zużywalnych czynią Nasco jednym z największych producentów na rynku symulacji medycznej.