Basic Buddy- fantom do nauki RKO/BLS

Kod produktu: LF03693

Nasco

Kupujesz większą ilość lub ktoś ma ten produkt taniej? Kliknij tutaj i negocjuj cenę!

825,49 zł(671,13 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Eko­no­miczny fan­tom do nauki resu­scy­ta­cji krą­że­niowo odde­cho­wej prze­zna­czony do nauki więk­szych grup ćwi­czą­cych.

Opis produktu

Mane­kin Basic Buddy jest nie­dro­gim i nowo­cze­snym fan­to­mem prze­zna­czo­nym do naucza­nia osób oraz dużych grup ćwi­czą­cych tech­nik ratun­ko­wych z resu­scy­ta­cji krą­że­niowo-odde­cho­wej. Dzięki kon­ku­ren­cyj­nej cenie każdy ćwi­czący może ćwi­czyć na wła­snym mane­ki­nie. Jed­no­czę­ściowy, jed­no­ra­zowy sys­tem wymien­nych płu­c/ust spra­wia, że ten mane­kin jest cał­ko­wi­cie higie­niczny – nie ma ryzyka zanie­czysz­cze­nia krzy­żo­wego i nie ma potrzeby dezyn­fek­cji mane­kinów po uży­ciu! Drogi odde­chowe udraż­niają się po odchy­le­niu gło­wy/ wysu­nię­ciu pod­bródka, a pod­czas wen­ty­la­cji dodat­nim ciśnie­niem widoczne jest uno­sze­nie klatki pier­sio­wej. Odw­zo­ro­wany wyro­stek mie­czy­ko­waty sta­nowi ana­to­miczny punkt orien­ta­cyjny umoż­li­wia­jący pra­wi­dłowe uło­że­nie dłoni pod­czas uci­śnięć. Fan­tomy Buddy są łatwe w mon­tażu i zapew­niają bez­pro­ble­mową kon­ser­wa­cję.

Pod­czas uży­wa­nia AED należy uży­wać wyłącz­nie padów prze­zna­czo­nych do mane­kinów wyko­na­nych z pianki.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

– uci­ska­nie klatki pier­sio­wej

– wen­ty­la­cja

Funk­cje­/ce­chy:

– moż­li­wość ćwi­cze­nia zarówno przez doro­słych jak i dzieci

– wyko­nany z pianki

– łatwy w utrzy­ma­niu w czy­sto­ści

– lekki i prze­no­śny

– eko­no­miczny- każdy ćwi­czący może mieć swój mane­kin

– cał­ko­wi­cie higie­niczny- jed­no­czę­ściowy sys­tem ochrony płu­c/jamy ust­nej

– reali­styczne uno­sze­nie klatki pier­sio­wej

– uni­kalny sys­tem dróg odde­cho­wych otwiera się i zamyka za pomocą odpo­wied­niej tech­niki

– łatwy w uży­ciu

– mocny i trwały

– drogi odde­chowe umoż­li­wiają oddy­cha­nie zwrotne

– moż­li­wość popraw­nie ana­to­micz­nego wyzna­cze­nia uło­że­nia rąk dzięki ana­to­micz­nie pra­wi­dło­wym punk­tom orien­ta­cyjnym

W zesta­wie:

– fan­tom

– 10 wymien­nych dróg odde­cho­wych

– urzą­dze­nie do insta­la­cji wymien­nych dróg odde­cho­wych

Opcje:

– LF03693 Basic Buddy- fan­tom do nauki RKO/BLS

– LF03694 Zestaw Basic Buddy- fan­tom do nauki RKO/BLS 5 sztuk

– LF03695 Zestaw Basic Buddy- fan­tom do nauki RKO/BLS 10 sztuk

– LF03697 Dedy­ko­wana nylo­nowa torba (mie­ści 5 fan­tomów Basic Buddy)

Ele­menty zuży­walne:

  • LF03696U wymienne drogi odde­chowe do Basic Buddy 100 sztuk
  • LF03677U pian­kowy cylin­der do kom­pre­sji klatki pier­sio­wej

Ele­menty zamienne:

  • LF03729U urzą­dze­nie do wymiany wymien­nych dróg odde­cho­wych 4 sztuki
  • LF03676U śruby mocu­jące głowę (5 sztuk)
  • LF03691U pod­stawa
  • LF03692U wymienna głowa do Basic Buddy

Nasco

Nasco to amerykański producent i dystrybutor trenażerów. Jego portfolio obejmuje tysiące produktów odpowiednie dla każdej gałęzi medycyny. Globalne wsparcie i dostęp do materiałów zużywalnych czynią Nasco jednym z największych producentów na rynku symulacji medycznej.