Dydaktyczny model czaszki ‘Beauchene’, 22 części [A291]

Kod produktu: 1023540

3B Scientific

1876,06 zł(1525,25 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Dydaktyczny model ludzkiej czaszki składający się z 22 części. Posiada zabarwione kości/pary kości w celu ułatwienia ich identyfikacji. Dedykowany do nauki anatomii ludzkiej czaszki w tym budowy pojedynczych kości. Model zapewnia darmowy dostęp do aplikacji zawierającej kursy anatomiczne.

Opis produktu

Dydak­tyczny model w for­mie natu­ral­nego odlewu ludz­kiej czaszki. Sta­nowi narzę­dzie edu­ka­cyjne z zakresu nauki ana­to­mii czaszki ludz­kiej. Zabar­wione kości­/pary kości uspraw­niają pro­ces przy­swa­ja­nia wie­dzy. Czaszka może zostać zde­mon­to­wana na 22 czę­ści. Poje­dyn­cze kości mogą zostać ponow­nie połą­czone za pomocą dys­kret­nych, sta­bil­nych łącz­ni­ków przy­mo­co­wa­nych przy nieco uprosz­czo­nych szwach czaszki. Zasto­so­wany sys­tem połą­czeń za pomocą szpi­lek posiada tą zaletę, że nie wpływa na budowę modelu oraz zapew­nia więk­szą sta­bil­ność w porów­na­niu z połą­cze­niami magne­tycz­nymi.

Ofe­ro­wany model czaszki składa się z nastę­pu­ją­cych kości:

 • kość cie­mie­niowa (prawa i lewa)
 • kość poty­liczna
 • kość czo­łowa
 • kość skro­niowa (prawa i lewa)
 • kość kli­nowa
 • kość sitowa
 • lemiesz
 • kość jarz­mowa
 • szczęka z uzę­bie­niem (prawa i lewa strona)
 • kość podnie­bienna (prawa i lewa)
 • mał­żo­wina nosowa (prawa i lewa)
 • kość łzowa (prawa i lewa)
 • kość nosowa (prawa i lewa)
 • żuchwa z uzę­bie­niem

Każdy oryginalny model anatomiczny 3B Scientific® daje bezpośredni dostęp do jego cyfrowego odpowiednika na smartfonie, tablecie lub urządzeniu stacjonarnym.
Korzyści płynące z aplikacji:

 • swobodne zarządzanie obrazem modelu (rotacja, oddalanie, przybliżanie),
  wyświetlanie wybranych punktów struktur anatomicznych
 • wyświetlanie wirtualnego modelu anatomicznego odbywa się z wykorzystaniem
  funkcji Augmented Reality (AR)
 •  quizy z wynikami do ewaluacji
 • funkcja rysowania, tworzenia notatek
 • anatomia żeńska i męska
 • łatwy dostęp do treści 3D zarówno w trybie online jak i offline
 • aplikacja dostępna w 11 językach

Aby odblokować te korzyści wystarczy zeskanować kod QR dołączony do modelu, pobrać nową aplikację 3B Smart Anatomy i zarejestrować swój model.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

 • nauka ana­to­mii ludz­kiej czaszki, w tym budowy poje­dyn­czych kości oraz ich połą­czeń

Funk­cje­/ce­chy:

 • natu­ralny odlew ludz­kiej czaszki
 • składa się z 22 poje­dyn­czych kości
 • kości łączone są za pomocą dys­kret­nych, sta­bil­nych łącz­ni­ków
 • posiada zabar­wione kości­/pary kości w celu uła­twie­nia ich iden­ty­fi­ka­cji
 • zapew­nia dar­mowy dostęp do apli­ka­cji zawie­ra­ją­cejcyfrowy odpowiednik modelu

W zesta­wie:

 • dydak­tyczny model czaszki ’Beau­che­ne’, 22 czę­ści

Wymiary: 21 x 14 x 16 cm

Waga: 0.548 kg

3B Scientific

To niemiecki producent specjalizujący się w produkcji materiałów dydaktycznych do celów naukowych, medycznych i edukacji pacjentów.