Fred – ludzki szkielet z ruchomym kręgosłupem i oznaczonymi przyczepami mięśni w skali 1:2

Kod produktu: 3045

Erler-Zimmer

3810,74 zł(3098,16 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Fred to ludzki szkie­let przed­sta­wiony w skali 1:2 z rucho­mym krę­go­słu­pem i ozna­czo­nymi przy­cze­pami mię­śni. Posiada demon­to­walne koń­czyny, ruchome stawy oraz moż­li­wość roz­ło­że­nia czaszki na trzy czę­ści, dzięki czemu sta­nowi ide­alną plat­formę szko­le­niową z zakresu nauki ana­to­mii.

Opis produktu

Szkie­let do nauki ana­to­mii przed­sta­wiony w skali 1:2. Oprócz rucho­mego krę­go­słupa posiada ozna­czone przy­czepy mię­śni po jed­nej stro­nie ciała wzbo­ga­ca­jące pro­ces nauki. Koń­czyny oraz stopy są demon­to­walne. Dodat­kowo koń­czynę dolną można roz­ło­żyć w kola­nie oraz kostce. Czaszka roz­kłada się na trzy czę­ści. Moż­li­wo­ści pozy­cjo­no­wa­nia szkie­letu uzu­peł­niają ruchome stawy (ramienny, bio­drowy, kola­nowy, sko­kowy).

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

  • nauka ana­to­mii oraz pro­wa­dze­nia tera­pii rucho­wej

Funk­cje­/ce­chy:

  • wyko­nany w skali 1:2
  • czaszka roz­kłada się na trzy czę­ści
  • ręce oraz nogi są demon­to­walne
  • ruchome stawy (ramienny, bio­drowy, kola­nowy, sko­kowy)
  • noga roz­kłada się w kola­nie oraz kostce
  • posiada ozna­czone przy­czepy począt­kowe i koń­cowe mię­śni
  • w pełni ruchomy krę­go­słup
  • umiesz­czony na pod­sta­wie

W zesta­wie:

  • ludzki szkie­let z rucho­mym krę­go­słupem i ozna­czo­nymi przy­cze­pami mię­śni w skali 1:2

Wyso­kość bez pod­stawy: 84 cm

Waga: 1.2 kg

Erler-Zimmer GmbH & Co.KG

Erler-Zimmer to niemiecki producent, który od 70 lat, tworzy modele i fantomy anatomiczne o różnym stopniu skomplikowania. Wszystkie produkty wykonane są ręcznie z najwższej jakości surowców (głównie z gumy i silikonu). Do tworzenia ich używa się nowoczesnej technologii 3D.