Max – ludzki szkielet z oznaczonymi przyczepami mięśni

Kod produktu: 1020173

3B Scientific

3712,44 zł(3018,24 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Ludzki szkielet Max posiadający oznaczone przyczepy mięśni. Stanowi idealne narzędzie dydaktyczne do nauki anatomii oraz oddziaływań strukturalnych kości i mięśni. Ponadto zapewnia darmowy dostęp do aplikacji zawierającej kursy anatomiczne.

Opis produktu

Ludzki szkie­let z ozna­czo­nymi przy­cze­pami mię­śni przed­sta­wia wza­jemne oddzia­ły­wa­nia struk­tu­ralne kości i mię­śni. Lewa strona szkie­letu posiada ozna­cze­nia ponad 600 istot­nych struk­tur ana­to­micz­nych, takich jak miej­sca przy­cze­pów począt­ko­wych (czer­wone) i przy­cze­pów koń­co­wych (nie­bie­skie). Prawa strona szkie­letu posiada nume­ra­cję kości, szcze­lin i otwo­rów. Zamon­to­wany na sta­ty­wie jezd­nym.

Każdy oryginalny model anatomiczny 3B Scientific® daje bezpośredni dostęp do jego cyfrowego odpowiednika na smartfonie, tablecie lub urządzeniu stacjonarnym.
Korzyści płynące z aplikacji:

 • swobodne zarządzanie obrazem modelu (rotacja, oddalanie, przybliżanie),
  wyświetlanie wybranych punktów struktur anatomicznych
 • wyświetlanie wirtualnego modelu anatomicznego odbywa się z wykorzystaniem
  funkcji Augmented Reality (AR)
 •  quizy z wynikami do ewaluacji
 • funkcja rysowania, tworzenia notatek
 • anatomia żeńska i męska
 • łatwy dostęp do treści 3D zarówno w trybie online jak i offline
 • aplikacja dostępna w 11 językach

Aby odblokować te korzyści wystarczy zeskanować kod QR dołączony do modelu, pobrać nową aplikację 3B Smart Anatomy i zarejestrować swój model.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

 • nauka ana­to­mii ludz­kiego szkie­letu, w tym poło­że­nia przy­cze­pów mię­śniowych, szcze­lin i otwo­rów

Funk­cje­/ce­chy:

 • natu­ral­nej wiel­ko­ści odlew ludz­kiego szkie­letu
 • mon­to­wany ręcz­nie
 • wyko­nany z trwa­łego, nie­tłu­ką­cego się mate­riału syn­te­tycz­nego
 • waga odpo­wiada reali­stycz­nej wadze ok. 200 kości
 • czaszka roz­kłada się na 3 czę­ści
 • każdy ząb mon­to­wany jest indy­wi­du­al­nie
 • demon­to­walne koń­czyny
 • zapew­nia dar­mowy dostęp do apli­ka­cji zawie­ra­ją­cej cyfrowy odpowiednik modelu

W zesta­wie:

 • model ludz­kiego szkie­letu
 • sta­tyw jezdny
 • pokro­wiec na szkie­let

Ele­menty zamienne:

 • 1020761[W40103] – pokro­wiec na szkie­let
 • 1013911[XA031] – pod­stawa sta­tywu jezd­nego
 • 1020647[XA016] – lewa koń­czyna górna z ozna­czo­nymi przy­cze­pami mię­śni
 • 1020639[XA008] – ele­ment mocu­jący
 • 1020641[XA010] – prawa koń­czyna dolna bez ozna­czeń
 • 1020644[XA013] – prawa koń­czyna dolna z ozna­czo­nymi przy­cze­pami mię­śni
 • 1020637[XA006] – zestaw ele­mentów meta­lo­wych
 • 1020636[XA004] – pręt mocu­jący
 • 1020654[XA023] – czaszka z ozna­czo­nymi przy­cze­pami mię­śni po jed­nej stro­nie
 • 1020640[XA009] – sprę­żyna do dol­nej szczęki

Waga: 9.895 kg

Wymiary: 176.5 cm

3B Scientific

To niemiecki producent specjalizujący się w produkcji materiałów dydaktycznych do celów naukowych, medycznych i edukacji pacjentów.