Max – ludzki szkielet z oznaczonymi przyczepami mięśni

Kod produktu: 1020173

3531,06 zł(2870,78 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Ludzki szkielet Max posiadający oznaczone przyczepy mięśni. Stanowi idealne narzędzie dydaktyczne do nauki anatomii oraz oddziaływań strukturalnych kości i mięśni. Ponadto zapewnia darmowy dostęp do aplikacji zawierającej kursy anatomiczne.

Opis produktu

Ludzki szkie­let z ozna­czo­nymi przy­cze­pami mię­śni przed­sta­wia wza­jemne oddzia­ły­wa­nia struk­tu­ralne kości i mię­śni. Lewa strona szkie­letu posiada ozna­cze­nia ponad 600 istot­nych struk­tur ana­to­micz­nych, takich jak miej­sca przy­cze­pów począt­ko­wych (czer­wone) i przy­cze­pów koń­co­wych (nie­bie­skie). Prawa strona szkie­letu posiada nume­ra­cję kości, szcze­lin i otwo­rów. Zamon­to­wany na sta­ty­wie jezd­nym.

Ponadto szkie­let zapew­nia dar­mowy dostęp do mate­ria­łów 3 B Smart Ana­tomy, które obej­mują kursy ana­to­mii z 23 wykła­dami i 117 róż­nymi wido­kami inte­rak­tyw­nych modeli wir­tu­al­nych oraz 39 quizów. Aby odblo­ko­wać te korzy­ści, wystar­czy zeska­no­wać ety­kietę dołą­czoną do modelu i zare­je­stro­wać go na stro­nie inter­ne­to­wej 3 B Scien­ti­fic.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

 • nauka ana­to­mii ludz­kiego szkie­letu, w tym poło­że­nia przy­cze­pów mię­śniowych, szcze­lin i otwo­rów

Funk­cje­/ce­chy:

 • natu­ral­nej wiel­ko­ści odlew ludz­kiego szkie­letu
 • mon­to­wany ręcz­nie
 • wyko­nany z trwa­łego, nie­tłu­ką­cego się mate­riału syn­te­tycz­nego
 • waga odpo­wiada reali­stycz­nej wadze ok. 200 kości
 • czaszka roz­kłada się na 3 czę­ści
 • każdy ząb mon­to­wany jest indy­wi­du­al­nie
 • demon­to­walne koń­czyny
 • zapew­nia dar­mowy dostęp do apli­ka­cji zawie­ra­ją­cej kursy ana­to­miczne

W zesta­wie:

 • model ludz­kiego szkie­letu
 • sta­tyw jezdny
 • pokro­wiec na szkie­let

Ele­menty zamienne:

 • 1020761[W40103] – pokro­wiec na szkie­let
 • 1013911[XA031] – pod­stawa sta­tywu jezd­nego
 • 1020647[XA016] – lewa koń­czyna górna z ozna­czo­nymi przy­cze­pami mię­śni
 • 1020639[XA008] – ele­ment mocu­jący
 • 1020641[XA010] – prawa koń­czyna dolna bez ozna­czeń
 • 1020644[XA013] – prawa koń­czyna dolna z ozna­czo­nymi przy­cze­pami mię­śni
 • 1020637[XA006] – zestaw ele­mentów meta­lo­wych
 • 1020636[XA004] – pręt mocu­jący
 • 1020654[XA023] – czaszka z ozna­czo­nymi przy­cze­pami mię­śni po jed­nej stro­nie
 • 1020640[XA009] – sprę­żyna do dol­nej szczęki

Waga: 9.895 kg

Wymiary: 176.5 cm

3B Scientific

To niemiecki producent specjalizujący się w produkcji materiałów dydaktycznych do celów naukowych, medycznych i edukacji pacjentów.