Model do nauki karmienia przez zgłębnik

Kod produktu: 84087

1774,63 zł(1442,79 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Model w postaci przekroju środkowego tułowia i głowę osoby dorosłej z widocznymi wewnętrznymi strukturami anatomicznymi służący do nauki i demonstracji umieszczania zgłębników do żołądka oraz aspiracji dotchawiczej poprzez tracheostomię.

Opis produktu

Model do nauki i demon­stra­cji zakła­da­nia zgłęb­ni­ków żołąd­ko­wych w postaci prze­kroju środ­ko­wego tuło­wia, głowy i szyi. Model odlewu nosa, ust, gar­dła, tcha­wicy, prze­łyku i żołądka o głę­bo­ko­ści 3 cm spra­wia, że model ten ide­al­nie nadaje się do demon­stro­wa­nia typo­wej szpi­tal­nej pro­ce­dury zakła­da­nia zgłęb­nika. Rurki do kar­mie­nia lub cew­niki można wpro­wa­dzić przez nos lub usta do prze­łyku lub żołądka. Posiada rów­nież tra­che­osto­mię do aspi­ra­cji dotcha­wi­czej. Prze­zro­czy­sty plek­si­glas pozwala widzom łatwo obser­wo­wać wyko­ny­wane pro­ce­dury.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

– zakła­da­nie zgłęb­nika żołąd­ko­wego

– aspi­ra­cja dotcha­wi­cza przez tra­che­osto­mię

Funk­cje­/ce­chy:

– model odlewu nosa, ust, gar­dła, tcha­wicy, prze­łyku i żołądka

– umoż­li­wia demon­stra­cję zakła­da­nia zgłęb­nika przez nos i usta do żołądka oraz aspi­ra­cji dotcha­wicz­nej przez tra­che­osto­mię

– prze­zro­czy­sty plek­si­glas pozwala widzom łatwo obser­wo­wać pro­ce­dury

W zesta­wie:

– model do nauki kar­mie­nia przez zgłęb­nik

Wymiary: 58 x 30 x 23 cm

Waga wraz z opa­ko­wa­niem: 4 kg

Health Edco

Od ponad 50 lat Health Edco dostarcza najbardziej innowacyjne, nowatorskie i skuteczne narzędzia do edukacji zdrowotnej. Linia produktów obejmuje szeroki zakres podstawowych tematów zdrowotnych: odżywianie, cukrzyca, zdrowie serca, ciąża, tytoń, alkohol, narkotyki i wiele innych.