Model ludzkiego mózgu, składający się z 8 części [C17]

Kod produktu: 1000225

1178,91 zł(958,46 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Model ludzkiego mózgu, składający się z 8 części stanowi idealne narzędzie dydaktyczne w zakresie budowy ludzkiego mózgu oraz układu nerwowego. Zapewnia darmowy dostęp do aplikacji zawierającej kursy anatomiczne.

Opis produktu

Model ludz­kiego mózgu skła­da­jący się z 8 czę­ści. Duża sta­ran­ność wyko­na­nia czyni model ide­al­nym narzę­dziem dydak­tycz­nym w zakre­sie budowy ludz­kiego mózgu oraz układu ner­wo­wego. Model zamon­to­wany na pod­sta­wie, którą w razie potrzeby można usu­nąć.

Oby­dwie połowy modelu skła­dają się z nastę­pu­ją­cych ele­men­tów:

  • płat czo­łowy i cie­mie­niowy
  • płat skro­niowy i poty­liczny
  • połowa pnia mózgu
  • połowa móżdżka

Ponadto model zapew­nia dar­mowy dostęp do mate­ria­łów 3 B Smart Ana­tomy, które obej­mują kursy ana­to­mii z 23 wykła­dami i 117 róż­nymi wido­kami inte­rak­tyw­nych modeli wir­tu­al­nych oraz 39 quizów. Aby odblo­ko­wać te korzy­ści, wystar­czy zeska­no­wać ety­kietę dołą­czoną do modelu i zare­je­stro­wać go na stro­nie inter­ne­to­wej 3 B Scien­ti­fic.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

  • nauka budowy ana­to­micz­nej ludz­kiego mózgu oraz jego poszcze­gól­nych ele­men­tów, takich jak płat czo­łowy czy móż­dżek

Funk­cje­/ce­chy:

  • składa się z 8 czę­ści
  • model zamon­to­wany na pod­sta­wie, którą w razie potrzeby można usu­nąć
  • zapew­nia dar­mowy dostęp do apli­ka­cji zawie­ra­ją­cej kursy ana­to­miczne

W zesta­wie:

  • model ludz­kiego mózgu, skła­da­jący się z 8 czę­ści
  • pod­stawa

Wymiary: 14 x 14 x 17.5 cm

Waga: 0.849 kg

3B Scientific

To niemiecki producent specjalizujący się w produkcji materiałów dydaktycznych do celów naukowych, medycznych i edukacji pacjentów.