Model ludzkiego mózgu, składający się z 8 części [C17]

Kod produktu: 1000225

3B Scientific

1241,25 zł(1009,15 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Model ludzkiego mózgu, składający się z 8 części stanowi idealne narzędzie dydaktyczne w zakresie budowy ludzkiego mózgu oraz układu nerwowego. Zapewnia darmowy dostęp do aplikacji zawierającej kursy anatomiczne.

Opis produktu

Model ludz­kiego mózgu skła­da­jący się z 8 czę­ści. Duża sta­ran­ność wyko­na­nia czyni model ide­al­nym narzę­dziem dydak­tycz­nym w zakre­sie budowy ludz­kiego mózgu oraz układu ner­wo­wego. Model zamon­to­wany na pod­sta­wie, którą w razie potrzeby można usu­nąć.

Oby­dwie połowy modelu skła­dają się z nastę­pu­ją­cych ele­men­tów:

 • płat czo­łowy i cie­mie­niowy
 • płat skro­niowy i poty­liczny
 • połowa pnia mózgu
 • połowa móżdżka

Każdy oryginalny model anatomiczny 3B Scientific® daje bezpośredni dostęp do jego cyfrowego odpowiednika na smartfonie, tablecie lub urządzeniu stacjonarnym.
Korzyści płynące z aplikacji:

 • swobodne zarządzanie obrazem modelu (rotacja, oddalanie, przybliżanie),
  wyświetlanie wybranych punktów struktur anatomicznych
 • wyświetlanie wirtualnego modelu anatomicznego odbywa się z wykorzystaniem
  funkcji Augmented Reality (AR)
 •  quizy z wynikami do ewaluacji
 • funkcja rysowania, tworzenia notatek
 • anatomia żeńska i męska
 • łatwy dostęp do treści 3D zarówno w trybie online jak i offline
 • aplikacja dostępna w 11 językach

Aby odblokować te korzyści wystarczy zeskanować kod QR dołączony do modelu, pobrać nową aplikację 3B Smart Anatomy i zarejestrować swój model.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

 • nauka budowy ana­to­micz­nej ludz­kiego mózgu oraz jego poszcze­gól­nych ele­men­tów, takich jak płat czo­łowy czy móż­dżek

Funk­cje­/ce­chy:

 • składa się z 8 czę­ści
 • model zamon­to­wany na pod­sta­wie, którą w razie potrzeby można usu­nąć
 • zapew­nia dar­mowy dostęp do apli­ka­cji zawie­ra­ją­cej kcyfrowy odpowiednik modelu
 • model ludz­kiego mózgu, skła­da­jący się z 8 czę­ści
 • pod­stawa

Wymiary: 14 x 14 x 17.5 cm

Waga: 0.849 kg

3B Scientific

To niemiecki producent specjalizujący się w produkcji materiałów dydaktycznych do celów naukowych, medycznych i edukacji pacjentów.