Model piersi w przekroju poprzecznym [W33351]

Kod produktu: 1019559

3B Scientific

576,7 zł(468,86 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Model piersi na podstawie. Pełnowymiarowy model piersi w przekroju poprzecznym przedstawia powszechne patologie.

Opis produktu

Peł­no­wy­mia­rowy model prze­kroju poprzecz­nego piersi przed­sta­wia powszechne pato­lo­gie, takie jak gru­czo­la­ko­rak, cysty, gru­czo­la­kow­łók­niak i nacie­ka­jący rak (scir­r­hus). Model poka­zuje rów­nież struk­tury piersi, takie jak wię­za­dła wie­sza­dłowe, tkanka tłusz­czowa, węzły chłonne, mię­śnie i żebra.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

  • zapo­zna­nie z budową piersi

Funk­cje / cechy:

  • reali­stycz­nej wiel­ko­ści model piersi przed­sta­wiony w prze­kroju poprzecz­nym
  • model umiesz­czony na pod­sta­wie
  • model przed­sta­wia powszechne pato­lo­gie piersi

W zesta­wie:

  • model piersi w prze­kroju, na pod­sta­wie

Waga: 0,5 kg

Wymiary modelu: 16.5 x 11 x 7,6 cm

Wymiary pod­stawy: 22.3 x 15.8 cm

3B Scientific

To niemiecki producent specjalizujący się w produkcji materiałów dydaktycznych do celów naukowych, medycznych i edukacji pacjentów.