Model przekroju ludzkiego żołądka z widocznymi zmianami patologicznymi w skali 1:2 [K17]

Kod produktu: 1000304

306,07 zł(248,84 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Model prze­kroju ludz­kiego żołądka w skali 1:2 pre­zen­tuje różne sta­dia zmian pato­lo­gicz­nych, począw­szy od lek­kiego wrzodu żołądka do per­fo­ra­cji. Zapew­nia dar­mowy dostęp do apli­ka­cji zawie­ra­ją­cej kursy ana­to­miczne.

Opis produktu

Model w for­mie prze­kroju ludz­kiego żołądka w skali 1:2 dedy­ko­wany do nauki dia­gno­zo­wa­nia róż­nych zmian pato­lo­gicz­nych żołądka. Odci­nek żołądka z prze­ły­kiem i dwu­nast­nicą pre­zen­tuje nastę­pu­jące zmiany pato­lo­giczne:

 • zapa­le­nie rumie­niowe żołądka
 • nad­żerki błony ślu­zo­wej żołądka
 • krwo­toczne zapa­le­nie żołądka
 • pro­ces goje­nia z two­rze­niem się bli­zny
 • zani­kowe zapa­le­nie żołądka
 • prze­ro­stowe zapa­le­nie żołądka
 • krwa­wie­nie wrzodu żołądka
 • pęk­nięty wrzód

Dodat­kowo umiesz­czona na pod­sta­wie rzeźba powięk­szo­nej ściany żołądka pre­zen­tuje:

 • wygląd zdro­wej błony ślu­zo­wej
 • ostre zapa­le­nie żołądka
 • ostre zapa­le­nie żołądka w oko­licy antral­nej
 • nad­żerki błony ślu­zo­wej żołądka z ubyt­kami błony ślu­zo­wej
 • krwa­wiący wrzód (ero­zja blaszki mię­śnio­wej błony ślu­zo­wej)
 • pęk­nięty wrzód (ero­zja wszyst­kich warstw żołądka)

Model zamon­to­wany na pod­sta­wie.

Ponadto model zapew­nia dar­mowy dostęp do mate­ria­łów 3 B Smart Ana­tomy, które obej­mują kursy ana­to­mii z 23 wykła­dami i 117 róż­nymi wido­kami inte­rak­tyw­nych modeli wir­tu­al­nych oraz 39 quizów. Aby odblo­ko­wać te korzy­ści, wystar­czy zeska­no­wać ety­kietę dołą­czoną do modelu i zare­je­stro­wać go na stro­nie inter­ne­to­wej 3 B Scien­ti­fic.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

 • nauka dia­gno­zo­wa­nia zmian pato­lo­gicz­nych żołądka

Funk­cje­/ce­chy:

 • model w skali 1:2
 • dodat­kowo na pod­sta­wie umiesz­czony jest model powięk­szo­nej ściany żołądka
 • zamon­to­wany na pod­sta­wie
 • zapew­nia dar­mowy dostęp do apli­ka­cji zawie­ra­ją­cej kursy ana­to­miczne

W zesta­wie:

 • model prze­kroju ludz­kiego żołądka w skali ½

Wymiary: 14 x 10 x 17 cm

Waga: 0.31 kg

3B Scientific

To niemiecki producent specjalizujący się w produkcji materiałów dydaktycznych do celów naukowych, medycznych i edukacji pacjentów.