Model stawu kolanowego z przekrojem poprzecznym w skali 1:2[ A85/1]

Kod produktu: 1000170

204,04 zł(165,89 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Model stawu kolanowego odwzorowany w skali 1:2. Pomimo mniejszych rozmiarów posiada  funkcjonalność pełnowymiarowego modelu. Przekrój poprzeczny ukazujący wnętrze stawu stanowi dodatkowy walor edukacyjny. Model zapewnia darmowy dostęp do aplikacji zawierającej kursy anatomiczne.

Opis produktu

Model stawu kola­no­wego odwzo­ro­wany w skali 1:2. Posiada funk­cjo­nal­ność peł­no­wy­mia­ro­wego modelu. Oprócz nauki zewnętrz­nej budowy ana­to­micz­nej, zamon­to­wany na pod­sta­wie prze­krój poprzeczny stawu kola­no­wego ofe­ruje zapo­zna­nie się ze struk­tu­rami wewnętrz­nymi.

Ponadto model zapew­nia dar­mowy dostęp do mate­ria­łów 3 B Smart Ana­tomy, które obej­mują kursy ana­to­mii z 23 wykła­dami i 117 róż­nymi wido­kami inte­rak­tyw­nych modeli wir­tu­al­nych oraz 39 quizów. Aby odblo­ko­wać te korzy­ści, wystar­czy zeska­no­wać ety­kietę dołą­czoną do modelu i zare­je­stro­wać go na stro­nie inter­ne­to­wej 3 B Scien­ti­fic.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

  • nauka budowy ana­to­micz­nej zewnętrz­nej oraz wewnętrz­nej stawu kola­no­wego

Funk­cje­/ce­chy:

  • model w skali 1:2
  • zamon­to­wany na pod­sta­wie model wraz z prze­kro­jem poprzecz­nym umoż­li­wia zapo­zna­nie się z budową zewnętrzną oraz struk­tu­rami wewnętrz­nymi
  • zapew­nia dar­mowy dostęp do apli­ka­cji zawie­ra­ją­cej kursy ana­to­miczne
  • zamon­to­wany na pod­sta­wie

W zesta­wie:

  • model stawu kola­no­wego z prze­kro­jem poprzecz­nym w skali 1:2, umiesz­czony na pod­sta­wie

Wymiary: 10 x 14 x 24 cm

Waga: 0.32 kg

3B Scientific

To niemiecki producent specjalizujący się w produkcji materiałów dydaktycznych do celów naukowych, medycznych i edukacji pacjentów.