Moduł pełnej artroskopii stawu ramiennego

Kod produktu: ARTHROCOMSHOU

Surgical Science / Simbionix Products

Zapytaj o ofertę

Opis skrócony

Jeden moduł do kom­plek­so­wego tre­ningu artro­sko­pii stawu ramien­nego zarówno w sta­wie ramien­nym, jak i prze­strzeni pod­bar­ko­wej.

Opis produktu

Jeden moduł do kom­plek­so­wego tre­ningu artro­sko­pii stawu ramien­nego zarówno w sta­wie ramien­nym, jak i prze­strzeni pod­bar­ko­wej.

Nowość w ARTHRO Men­tor: tre­ning artro­sko­pii stawu ramien­nego na naj­wyż­szym pozio­mie reali­zmu.

Nowy moduł został zapro­jek­to­wany w spo­sób sta­wia­jący na dydak­tykę, z zada­niami o stop­niowo rosną­cych pozio­mach trud­no­ści. Zada­nia kon­cen­trują się na zdo­by­ciu 3 głów­nych umie­jęt­no­ści: roz­po­zna­wa­nia struk­tur ana­to­micz­nych, iden­ty­fi­ka­cji pato­lo­gii i wyko­ny­wa­nia pro­ce­dur tera­peu­tycz­nych.

Roz­po­zna­wa­nie struk­tur ana­to­micz­nych

Nauka ana­to­mii stawu ramien­nego i prze­strzeni pod­bar­ko­wej, loka­li­zu­jąc cele, osią­ga­jąc je za pomocą instru­mentu i bada­jąc je wzdłuż okre­ślo­nej linii.

Łatwe dosto­so­wa­nie zadań, poprzez wybór celów każ­dego z nich i usta­wienie kolej­no­ści ich wyświe­tla­nia.

Umie­jęt­no­ści:

  • roz­po­zna­wa­nie struk­tur ana­to­micz­nych
  • iden­ty­fi­ka­cja pato­lo­gii
  • wyko­ny­wa­nie pro­ce­dur tera­peu­tycz­nych

Wła­ści­wo­ści:

  • nowość w ARTHRO Men­tor: tre­ning artro­sko­pii stawu ramien­nego na naj­wyż­szym pozio­mie reali­zmu

Surgical Science / Simbionix Products

Surgical Science / Simbionix Products  to szwedzki producent najbardziej zaawansowanych technologicznie i proceduralnie symulatorów interwencyjnych dla różnorakich specjalizacji medycznych. Symulatory Surgical Science / Simbionix Products to najwyższy stopień wierności, najwyższa jakość wykonania, doskonałe wsparcie klienta oraz wyjątkowo bogata biblioteka procedur, zabiegów i ćwiczeń możliwych do wykonania.