Nakładany trenażer do nauki pielęgnacji stomii

Kod produktu: VP0270

Nasco

Kupujesz większą ilość lub ktoś ma ten produkt taniej? Kliknij tutaj i negocjuj cenę!
Zapytaj o ofertę

Opis skrócony

Trenażer do nauki pielęgnacji stomii z możliwością założenia przez ćwiczącego. Model posiada cztery różne stomie, które można umieścić w czterech różnych miejscach, umożliwiając przeprowadzenie wielu scenariuszy treningowych. Każda stomia może symulować wydalanie moczu lub stolca, aby jeszcze bardziej zwiększyć realizm podczas ćwiczeń.

Opis produktu

Tre­na­żer do pie­lę­gna­cji sto­mii pomaga przy­go­to­wać pacjen­tów, ich rodziny i pra­cow­ni­ków służby zdro­wia na to zmie­nia­jące życie wyda­rze­nie, popra­wia­jąc ich począt­kową eks­po­zy­cję i przy­szłą jakość życia. Tre­na­żer uła­twia ćwi­cze­nie pra­wi­dło­wych tech­nik zakła­da­nia wor­ków sto­mij­nych, aby zacho­wać zdrową skórę, jed­no­cze­śnie roz­wi­ja­jąc dobrą koor­dy­na­cję ręka-oko. Nauka tej czyn­no­ści przed ope­ra­cją pozwala pacjen­tom i ich rodzi­nom roz­po­cząć naukę o sto­mii wcze­śniej, kiedy są mniej roz­pro­szeni, co zmniej­sza ich nie­po­kój.

Model umoż­li­wia uży­cie czte­rech róż­nych sto­mii:

 • Uro­sto­mia ze sten­tami
 • Sto­mia pętlowa
 • sto­mia koń­cowa
 • sto­mia z możl­wio­ścią jej prze­płu­ka­nia

Każda z tych sto­mii symu­luje wyda­la­nie stolca lub moczu i może być umiesz­czona w czte­rech róż­nych miej­scach:

 • kon­tak­towe zapa­le­nie skóry
 • zdrowa skóra
 • skóra z fał­dami i oddzie­le­niem bło­nowo-skór­nym
 • kan­dy­doza.

Pacjenci i per­so­nel medyczny mogą uchwy­cić w reali­stycz­nym modelu natu­ral­nej wiel­ko­ści to, co mogli mieć trud­no­ści ze zro­zu­mie­niem na pod­sta­wie zdjęć, zwłasz­cza w przy­pad­kach, gdy prze­szkodą może być język. Zoba­cze­nie sto­mii, wizu­ali­za­cja jej loka­li­za­cji i funk­cji róż­nych typów, w tym wydzie­la­nia, jest nie­zbędne do nauki.

Wła­ściwe naucza­nie pomaga pacjen­tom lepiej zro­zu­mieć ich stan i doko­nać nie­zbęd­nych korekt, aby osią­gnąć zado­wa­la­jący stan­dard życia z nową sto­mią.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści

 • pie­lę­gna­cja sto­mii
 • zakła­da­nie wor­ków sto­mij­nych

Funk­cje­/ce­chy:

 • moż­li­wość zało­że­nia modelu na ćwi­czą­cym
 • moż­li­wość zało­że­nia czte­rech róż­nych sto­mii
 • każda ze sto­mii symu­luje wyda­la­nie stolca lub moczu
 • 4 miej­sca umiesz­cze­nia sto­mii

W zesta­wie:

 • tre­na­żer do nauki pie­lę­gna­cji sto­mii
 • instruk­cja użyt­ko­wa­nia
 • symu­lo­wany mocz- kon­cen­trat w pły­nie
 • symu­lo­wany sto­lec- kon­cen­trat w proszku
 • zapię­cia na rzep, zapię­cia można ze sobą łączyć w przy­padku gdy jest potrzebne dłuż­sze moco­wa­nie
 • strzy­kawka z wej­ściem luer-lock
 • urosto­mia „U”
 • sto­mia do nauki prze­płu­ki­wa­nia „F”
 • sto­mia koń­cowa „E”
 • sto­mia pętlowa „L”

Ele­menty zuży­walne:

 • 0295– Symu­lo­wany mocz, kon­cen­trat na 470 ml roz­tworu
 • 0296– Symu­lo­wany sto­lec, pięć bute­lek z kon­cen­tratem w proszku na 60 ml roz­tworu

Nasco

Nasco to amerykański producent i dystrybutor trenażerów. Jego portfolio obejmuje tysiące produktów odpowiednie dla każdej gałęzi medycyny. Globalne wsparcie i dostęp do materiałów zużywalnych czynią Nasco jednym z największych producentów na rynku symulacji medycznej.