Trenażer do nauki cewnikowania u kobiet

Kod produktu: LF01151

Nasco

Kupujesz większą ilość lub ktoś ma ten produkt taniej? Kliknij tutaj i negocjuj cenę!

2460,11 zł(2000,09 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Trenażer do nauki cewnikowania z oznaczonymi strukturami anatomicznymi takimi jak: macica, pęcherz, odbyt i wiele więcej. Ponadto oferuje możliwość nauki budowy żeńskich narządów płciowych oraz narządów układu moczowego.

Opis produktu

Ana­to­micz­nie poprawny tre­na­żer do nauki cew­ni­ko­wa­nia u kobiet. Tre­ning obej­muje rów­nież naukę wyma­ga­nej pie­lę­gna­cji przed, po oraz w trak­cie umiesz­cza­nia cew­nika. Budowa tre­na­żera obej­muje: odbyt, macicę, pęcherz, kość mied­ni­czą, mię­sień zwie­racz cewki moczo­wej, łech­taczkę, ujście cewki moczo­wej, wargi sro­mowe mniej­sze, pochwę, wargi sro­mowe więk­sze, prze­ponę mied­nicy, odbyt. Prze­zna­czony do tre­ningu z uży­ciem cew­nika wiel­ko­ści 16 FR. lub mniej­szym.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

 • pozna­nie ana­to­mii żeń­skich narzą­dów płcio­wych oraz narzą­dów układu moczo­wego
 • zapozna­nie z tech­ni­kami pie­lę­gna­cyj­nymi sto­so­wa­nymi przed, po oraz w trak­cie umiesz­cza­nia cew­nika

Funk­cje­/ce­chy:

 • posiada odwzo­ro­wane naj­waż­niej­sze struk­tury ana­to­miczne
 • prze­krój umoż­li­wia zapozna­nie ze struk­tu­rami wewnętrz­nymi
 • prze­zna­czony do tre­ningu z uży­ciem cew­nika wiel­ko­ści 16 FR. lub mniej­szym

W zesta­wie:

 • tre­na­żer do nauki cew­ni­ko­wa­nia u kobiet
 • instruk­cja zawie­ra­jąca ozna­cze­nie struk­tur ana­to­micz­nych, które przed­sta­wia tre­na­żer

Dostępne opcje:

 • LF01150 – tre­na­żer do nauki cew­ni­ko­wa­nia u męż­czyzn
 • LF01151 – tre­na­żer do nauki cew­ni­ko­wa­nia u kobiet
 • LF01152 – zestaw tre­na­żerów do nauki cew­ni­ko­wa­nia pacjen­tów oby­dwu płci

Ele­menty zuży­walne:

 • LF01127 – cew­nik Foleya 16 FR
 • LF01128 – cew­nik Foleya 16 FR., (10 szt)
 • LF00985 – lubry­kant, ok. 59 ml, 6 szt.

Nasco

Nasco to amerykański producent i dystrybutor trenażerów. Jego portfolio obejmuje tysiące produktów odpowiednie dla każdej gałęzi medycyny. Globalne wsparcie i dostęp do materiałów zużywalnych czynią Nasco jednym z największych producentów na rynku symulacji medycznej.