Dwupłciowy fantom pielęgnacyjny osoby dorosłej, wersja PRO [P10/1]

Kod produktu: 1018816

3B Scientific

16164,68 zł(13142,02 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Fan­tom odwzo­ro­wuje postać doro­słego, natu­ral­nej wiel­ko­ści pacjenta z wymien­nymi geni­ta­liami. Sta­nowi plat­formę szko­le­niowa w zakre­sie sze­roko poję­tej opieki nad pacjen­tem i pomocy pie­lę­gniar­skiej. Posiada natu­ralną arty­ku­la­cję w sta­wach, dzięki czemu może być usta­wiany w róż­nych pozy­cjach. Tre­ning obej­muje wyko­ny­wa­nie takich czyn­no­ści jak kąpiel, pie­lę­gna­cja odle­żyn, sto­mii, wyko­ny­wa­nie iniek­cji i wiele wię­cej. Fan­tom posiada wyj­mo­wane narządy wewnętrzne (płuca, serce, żołą­dek, pęcherz oraz odcin­kiem jelita).

Opis produktu

Fan­tom pie­lę­gna­cyjny odwzo­ro­wuje postać doro­słego, natu­ral­nej wiel­ko­ści pacjenta z wymien­nymi geni­ta­liami. Prze­zna­czony jest do szko­le­nia w zakre­sie opieki nad pacjen­tem i zaawan­so­wa­nych umie­jęt­no­ści pie­lę­gniar­skich w opar­ciu o sce­na­riu­sze. Posiada natu­ralną arty­ku­la­cję w sta­wach, dzięki czemu może być usta­wiany w róż­nych pozy­cjach, w tym sie­dzą­cej na łóżku zabie­go­wym. Wyko­nany jest z wytrzy­ma­łego, nie­łam­li­wego i wodo­od­por­nego two­rzywa sztucz­nego, zapew­nia­ją­cego moż­li­wość prze­pro­wa­dza­nia wielu codzien­nych tre­nin­gów.

Fan­tom umoż­li­wia tre­ning nastę­pu­ją­cych czyn­no­ści:

 • podno­sze­nie, prze­no­sze­nie oraz prze­kła­da­nie pacjenta
 • opieka nad pacjen­tem leżą­cym
 • zmiana pozy­cji i uło­że­nia pacjenta
 • kąpiel pacjenta
 • pie­lę­gna­cja wło­sów (mycie, cze­sa­nie, susze­nie)
 • zabiegi pie­lę­gna­cyjne oczu, uszu i nosa
 • higiena oso­bi­sta i pie­lę­gna­cja jamy ust­nej (pro­teza)
 • opa­try­wa­nie ran (w tym ban­da­żo­wa­nie kikuta)
 • pie­lę­gna­cja ran (szwy, zra­nie­nia, otar­cia)
 • tre­ning umie­jęt­no­ści komu­ni­ka­cyj­nych, w szcze­gól­no­ści stop­niowe wyja­śnia­nie krok po kroku podej­mo­wa­nych czyn­no­ści zwią­za­nych z opieką
 • pro­fi­lak­tyka odle­żyn
 • ocena stop­nia odle­żyn (sto­pień 2–4)
 • zapo­bie­ga­nie skur­czom mię­śni
 • zapo­bie­ga­nie powsta­wa­niu zapa­le­nia płuc
 • zapo­bie­ga­nie powsta­wa­niu zakrze­picy
 • zapo­bie­ga­nie powsta­wa­niu infek­cji zwią­za­nych z opieką zdro­wotną (HAI) za pomocą środ­ków medycz­nych i tech­nik asep­tycz­nych
 • tera­pia inha­la­cyjna
 • tlenotera­pia
 • wen­ty­la­cja przy uży­ciu dodat­niego ciśnie­nia
 • pie­lę­gna­cja tra­che­oto­mii
 • opieka zwią­zana z wystą­pie­niem zespołu stopy cukrzy­co­wej (DFS)
 • pie­lę­gna­cja sto­mii (kolo­sto­mia)
 • iry­ga­cja oczu i uszu
 • iniek­cje domię­śniowe
 • iniek­cje pod­skórne
 • wlewy
 • lewa­tywa
 • cew­ni­ko­wa­nie męskie cew­ni­kiem CH14
 • cew­ni­ko­wa­nie żeń­skie cew­ni­kiem CH 14
 • płu­ka­nie żołądka
 • iry­ga­cja jelita, pęche­rza moczo­wego, pochwy

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

 • wyko­ny­wa­nie sze­roko poję­tych czyn­no­ści pie­lę­gna­cyjnych zwią­za­nych z opieką nad doro­słym pacjen­tem
 • prze­pro­wa­dza­nie róż­no­rod­nych zabie­gów, takich jak cew­ni­ko­wa­nie, wyko­ny­wa­nie iniek­cji, iry­ga­cji, lewa­tywy itp.
 • nauka pro­wa­dze­nia pro­fi­lak­tyki zwią­za­nej z zapo­bie­ga­niem np. powsta­niu zapa­le­nia płuc, wywo­ła­niu infek­cji zwią­za­nych z opieką zdro­wotną

Funk­cje / cechy:

 • fan­tom odwzo­ro­wuje peł­no­wy­mia­rowy wygląd osoby doro­słej
 • wypo­sa­żony jest w wymienne geni­ta­lia
 • wyko­nany z trwa­łego, wodo­od­por­nego mate­riału
 • posiada pełną arty­ku­la­cję w sta­wach
 • posiada wyj­mo­wane narządy wewnętrzne

W zesta­wie:

 • fan­tom osoby doro­słej
 • narządy wewnętrzne (płuca, serce, żołą­dek, pęcherz oraz odcin­kiem jelita)
 • wkładki iniek­cyjne (ramię, udo i pośladki)
 • prze­wód jeli­towy
 • cew­nik
 • sonda dwu­nast­ni­cza
 • talk w proszku
 • waze­lina
 • lubry­kant
 • kikut ampu­ta­cyjny
 • wkładki z symu­lo­wa­nymi ranami (ramię i udo)
 • narzę­dzia do mon­tażu

Dostępne opcje:

 • 1018812[XP001/1] – głowa z peruką
 • 1018814[XP013/1] – prawa stopa ze zmia­nami
 • 1018813[XP012/1] – wkładka pra­wego uda z odle­żynami
 • 1018809[XP017/1] – nakładki przed­sta­wia­jące rany na ramię i udo

Ele­menty zamienne:

 • 1020722[XP034] – symu­lo­wany pęcherz
 • 1020719[XP031] – symu­lo­wane serce
 • 1020704[XP002] – wymienna para oczu
 • 1020721[XP033] – symu­lo­wany odci­nek jelita
 • 1020720[XP032] – symu­lo­wany żołą­dek
 • 1020718[XP030] – symu­lo­wane płuca
 • 1020705[XP003] – pro­teza zębowa
 • 1020723[XP035] – geni­ta­lia żeń­skie
 • 1020724[XP036] – geni­ta­lia męskie

Ele­menty zuży­walne:

 • 1012754[XP017] – wkładka iniek­cyjna, (6 szt.)
 • 1020727[XP039] – zestaw ele­men­tów zapa­so­wych:
 • waze­lina
 • talk w proszku
 • sonda dwu­nast­nicy
 • cew­nik jed­no­ra­zo­wego użytku CH 14
 • prze­wód jeli­towy CH 28
 • lubry­kant, 250ml
 • wymienne uszczel­nie­nia i śruby

Waga: 15.5 kg

Wzrost: 174 cm

3B Scientific

To niemiecki producent specjalizujący się w produkcji materiałów dydaktycznych do celów naukowych, medycznych i edukacji pacjentów.