Florence – Trenażer do nauki cewnikowania osoby dorosłej z genitaliami żeńskimi

Kod produktu: 7050

Erler-Zimmer

8490,69 zł(6903,00 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Tre­na­żer przed­sta­wia­jący mied­nicę z wkład­kami żeń­skimi geni­ta­liami zapew­nia naukę cew­ni­ko­wa­nia pęche­rza moczo­wego u kobiet. Tre­na­żer posiada prze­zro­czy­sty pęcherz, który umoż­li­wia obser­wa­cję czy cew­nik został umiesz­czony pra­wi­dłowo. Żeń­skie narządy płciowe są zapro­jek­to­wane tak, aby ćwi­czący musiał roz­chy­lić ela­styczne wargi sro­mowe w celu zna­le­zie­nia ujścia cewki moczo­wej.

Opis produktu

Tre­na­żer w postaci mied­nicy prze­zna­czony do nauki wyko­ny­wa­nia pra­wi­dło­wego cew­ni­ko­wa­nia pęche­rza moczo­wego u kobiet. Został nazwany na cześć postaci histo­rycz­nej- Flo­rence Nigh­tin­gale.

Inno­wa­cyjny pęcherz posiada sze­reg cech zapew­nia­ją­cych reali­styczną naukę:

 • Dosto­so­wuje się do róż­nych ana­to­mii i gwa­ran­tuje nie­prze­rwaną drogę pomię­dzy ujściem cewki moczo­wej a szyjką pęche­rza.
 • Kształt pęche­rza pozwala unik­nąć nie­re­ali­stycz­nego oporu obec­nego w ist­nie­ją­cych już tre­na­żerach cew­ni­ko­wa­nia. Pomaga to zapo­biec pró­bom „pal­pa­cji” tyl­nej czę­ści pęche­rza w celu pra­wi­dło­wego okre­śle­nia głę­bo­ko­ści wpro­wa­dze­nia.
 • Nowy typ zastawki, zapo­biega powsta­wa­niu nie­na­tu­ral­nego oporu, pod­czas wpro­wa­dza­nia cew­nika do pęche­rza.
 • Jest prze­zro­czy­sty, dzięki czemu ćwi­czący może obser­wo­wać poło­że­nie i głę­bo­kość wpro­wa­dze­nia cew­nika. Zapew­nia to dosko­nały tre­ning z zuży­ciem cew­nika typu Foleya, ponie­waż użyt­kow­nik może obser­wo­wać, jak balo­nik się napeł­nia i osa­dza.
 • Łatwo łączy się z dostar­czo­nym wor­kiem z pły­nem, który zapew­nia natu­ralny „prze­pływ moczu” po uda­nym cew­ni­ko­wa­niu.

Wkładki ana­to­miczne wyko­nane są z wyso­kiej jako­ści mate­ria­łów, które imi­tują praw­dziwe tkanki ludz­kie zarówno w wyglą­dzie jak i w dotyku, a jed­no­cze­śnie pozo­stają mocne i trwałe.

Cew­ni­ko­wa­nie przy uży­ciu żeń­skiej wkładki geni­tal­nej wymaga roz­chy­le­nia ela­stycz­nych warg sro­mo­wych w celu zlo­ka­li­zo­wa­nia ujścia prze­wodu cewki moczo­wej, który nie jest od razu widoczny i znaj­duje się bar­dzo bli­sko otwar­tego kanału pochwo­wego, któ­rego wybór ozna­cza nie­po­prawne wyko­na­nie cew­ni­ko­wa­nia. Cewka moczowa zapew­nia reali­styczny opór pod­czas zakła­da­nia cew­nika oraz wyko­nana jest z mate­riału przy­po­mi­na­ją­cego ludzka skórę co zapew­nia reali­styczny tre­ning.

Tre­na­żer dostar­czany jest z torbą trans­por­tową.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

 • wyko­ny­wa­nie cew­ni­ko­wa­nia pęche­rza moczo­wego

Funk­cje­/ce­chy:

 • moż­li­wość sto­so­wa­nia zarówno męskich jak i żeń­skich wkła­dek geni­tal­nych
 • na nowo zapro­jek­to­wany pęcherz wspiera reali­styczne warunki nauki
 • wkładki geni­talne odwzo­ro­wują wszyst­kie cechy ana­to­miczne takie jak ela­styczne wargi sro­mowe oraz obec­ność kanału pochwo­wego w pobliżu ujścia cewki moczo­wej
 • wkładki ana­to­miczne wyko­nane są z wyso­kiej jako­ści mate­ria­łów natu­ral­nie odwzo­ro­wujących tkanki ludz­kie
 • posiada naj­bar­dziej reali­styczną cewkę moczową spo­śród wszyst­kich dostęp­nych obec­nie na rynku tre­na­żerów do cew­ni­ko­wa­nia
 • zawór cewki moczo­wej powo­duje powsta­nie rze­czy­wi­stego oporu pod­czas wpro­wa­dza­nia cew­nika
 • pod­czas pra­wi­dło­wego cew­ni­ko­wa­nia nastę­puje wypływ płynu

W zesta­wie:

 • model mied­nicy
 • wkładka geni­ta­liów żeń­skich
 • torba trans­por­towa

Dostępne opcje:

 • 7040 – tre­na­żer do nauki cew­ni­ko­wa­nia osoby doro­słej, żeń­ski
 • 7050 – tre­na­żer do nauki cew­ni­ko­wa­nia osoby doro­słej, męski
 • 7030– tre­na­żer do nauki cew­ni­ko­wa­nia osoby doro­słej- kobieta i męż­czy­zna

Erler-Zimmer GmbH & Co.KG

Erler-Zimmer to niemiecki producent, który od 70 lat, tworzy modele i fantomy anatomiczne o różnym stopniu skomplikowania. Wszystkie produkty wykonane są ręcznie z najwższej jakości surowców (głównie z gumy i silikonu). Do tworzenia ich używa się nowoczesnej technologii 3D.