Imitacja rany- duże owrzodzenie tętnicze goleni, faza ziarninowania

Kod produktu: PW005B

Erler-Zimmer

1997,47 zł(1623,96 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Silikonowa imitacja dużego owrzodzenia tętniczego w fazie ziarninowania. Dzięki zastosowanemu materiałowi rana samoczynnie przylega do ciała pozoranta lub fantomu.

Opis produktu

Reali­styczna duża, sili­ko­nowa imi­ta­cja owrzo­dze­nia tęt­ni­czego spo­wo­do­wa­nego nie­droż­no­ścią tęt­nic obwo­do­wych (PAOD). Z powodu nie­do­sta­tecz­nej ilo­ści krwi i zwią­za­nego z tym zaopa­trze­nia w tlen goje­nie się ran jest zaha­mo­wane a wszel­kie drobne urazy mogą stać się ranami prze­wle­kłymi. Rana przed­sta­wia fazę ziar­ni­no­wa­nia, która powstała po sku­tecz­nym wdro­że­niu lecze­nia przy­czy­no­wego i sta­ran­nym oczysz­cze­niu rany.

Ta duża rana może być moco­wana na łydce pozo­ranta lub fan­tomu i samo­czyn­nie przy­lega do powierzchni. Dostępny jest opcjo­nalny klej do dłuż­szego tre­ningu lub lep­szej przy­czep­no­ści ran.

Dołą­cze­nie tej nie­zwy­kle dokład­nie odwzo­ro­wa­nej rany, spo­wo­duje, że ćwi­cze­nie pie­lę­gna­cji ran sta­nie się bar­dziej zbli­żona do rze­czy­wi­sto­ści. A dzięki braku koniecz­no­ści cha­rak­te­ry­za­cji czas przy­go­to­wa­nia do zajęć jest coraz krót­szy!

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

• opa­try­wa­nie owrzo­dzeń tęt­niczych

Funk­cje­/ce­chy:

• reali­stycz­nie odwzo­ro­wane owrzo­dze­nie tęt­nicze o dużej powierzchni

• moż­li­wość moco­wa­nia na łydce pozo­ranta

• rana przed­sta­wiona w fazie ziar­ni­no­wa­nia

• wkładka wyko­nana z sili­konu

• samo­czyn­nie przy­lega do skóry pozo­ranta lub fan­tomu

W zesta­wie:

  • imi­ta­cja owrzo­dze­nia tęt­ni­czego
  • dedy­ko­wany pojem­nik do prze­cho­wy­wa­nia poje­dyn­czej rany

Ele­menty opcjo­nalne:

  • 7700– klej do moco­wa­nia ran

Erler-Zimmer GmbH & Co.KG

Erler-Zimmer to niemiecki producent, który od 70 lat, tworzy modele i fantomy anatomiczne o różnym stopniu skomplikowania. Wszystkie produkty wykonane są ręcznie z najwższej jakości surowców (głównie z gumy i silikonu). Do tworzenia ich używa się nowoczesnej technologii 3D.