Moduł robotyczny przepukliny pachwinowej

Kod produktu: ROTOINGUHER

Zapytaj o ofertę

Opis skrócony

Pierwsza w historii praktyczna symulacja robotyczna przepukliny pachwinowej w wirtualnej rzeczywistości.

Opis produktu

Pierw­sza w histo­rii prak­tyczna symu­la­cja robo­tyczna prze­pu­kliny pach­wi­no­wej w wir­tu­al­nej rze­czy­wi­sto­ści. Moduł pozwala użyt­kow­ni­kom ćwi­czyć klu­czowe etapy robo­tycz­nej prze­zbrzusz­nej naprawy prze­pu­kliny pach­wi­no­wej (TAPP – Lapa­ro­sco­pic Trans­ab­do­mi­nal Pre­pe­ri­to­neal), w tym iden­ty­fi­ka­cję ana­to­miczną, nacię­cie i odpre­pa­ro­wa­nie oraz reduk­cję worka.

Zada­nie 1 – Iden­ty­fi­ka­cja ana­to­mii

Zada­nie zapew­nia sta­ży­ście moż­li­wość zapo­zna­nia się z ana­to­mią oko­licy pach­wi­no­wej i zdo­by­cia doświad­cze­nia w iden­ty­fi­ko­wa­niu ana­to­micz­nych punk­tów orien­ta­cyj­nych nie­zbęd­nych do naprawy prze­pu­kliny pach­wi­no­wej TAPP. Uwzględ­niono inte­rak­tywne wska­zówki i kom­plek­sowe raporty doty­czące wydaj­no­ści.

Zada­nie 2 – Nacię­cie i odpre­pa­ro­wa­nie

Zada­nie pozwala ćwi­czyć wyko­na­nie dokład­nego nacię­cia otrzew­nej, bez­piecz­nego odpre­pa­ro­wa­nia i deli­kat­nego zmniej­sze­nie worka prze­pu­kli­no­wego oraz przy­go­to­wać płat otrzew­nej do póź­niej­szego umiesz­cze­nia siatki.

Uwzględ­niono róż­no­rodne powi­kła­nia i sytu­acje awa­ryjne, takie jak uszko­dze­nia naczyń, nasie­nio­wo­dów, ner­wów i pęche­rza moczo­wego, a także kom­plek­sowe wskaź­niki wydaj­no­ści.

Dodat­kowe zada­nia są w trak­cie opra­co­wy­wa­nia.

Umie­jęt­no­ści:

  • pozna­nie ana­to­mii i naj­waż­niej­szych kro­ków pro­ce­dury
  • ćwi­cze­nie podej­mo­wa­nia decy­zji doty­czą­cych tech­niki i podej­ścia
  • iden­ty­fi­ka­cja ana­to­micz­nych punk­tów orien­ta­cyj­nych
  • wyko­na­nie dokład­nego nacię­cia otrzew­nej
  • bez­pieczne odwar­stwie­nie
  • deli­katne zmniej­sze­nie worka prze­pu­kli­no­wego
  • przy­go­to­wa­nie płata otrzew­no­wego do dal­szego umiesz­cze­nia siatki

Wła­ści­wo­ści:

  • obiek­tywne infor­ma­cje zwrotne na temat wydaj­no­ści
  • krwa­wie­nie i powi­kła­nia

Surgical Science / Simbionix Products

Surgical Science / Simbionix Products  to szwedzki producent najbardziej zaawansowanych technologicznie i proceduralnie symulatorów interwencyjnych dla różnorakich specjalizacji medycznych. Symulatory Surgical Science / Simbionix Products to najwyższy stopień wierności, najwyższa jakość wykonania, doskonałe wsparcie klienta oraz wyjątkowo bogata biblioteka procedur, zabiegów i ćwiczeń możliwych do wykonania.