Pełnopostaciowy fantom z ruchomymi stawami do nauki pozycjonowania podczas wykonania badania radiologicznego

Kod produktu: 7200

Zapytaj o ofertę

Opis skrócony

Peł­no­po­sta­ciowy fan­tom dzięki posia­da­niu praw­dzi­wego szkie­letu czło­wieka oraz rucho­mym sta­wom jest dosko­na­łym narzę­dziem dedy­ko­wa­nym do nauki pozy­cjo­no­wa­nia pacjen­tów pod­czas dia­gno­zo­wa­nia za pomocą obra­zo­wa­nia radio­lo­gicz­nego.

Opis produktu

Peł­no­po­sta­ciowy fan­tom cechu­jący się uni­kal­no­ścią w skali świa­to­wej sta­nowi narzę­dzie dydak­tyczne w zakre­sie tech­nik pozy­cjo­no­wa­nia pacjenta pod­czas badań radio­lo­gii obra­zo­wej. Zawiera praw­dziwy szkie­let czło­wieka oraz zarysy krtani, płuc, serca i nerek (organy two­rzą cień na obra­zie), co pozwala na wyko­na­nie zdjęć rent­ge­now­skich jak u kli­nicz­nego pacjenta. Zasto­so­wa­nie praw­dzi­wego szkie­letu zapew­nia obraz nawet naj­mniej­szych struk­tur prze­wod­nich, co jest nie­osią­galne w przy­padku szkie­letu pla­sti­ko­wego. Pod­czas mon­tażu zacho­wy­wane są pra­wi­dłowe wiel­ko­ści prze­strzeni sta­wo­wych. Wszyst­kie stawy są ruchome i umoż­li­wiają usta­wia­nie we wszyst­kich stan­dar­do­wych pozy­cjach rent­ge­now­skich (np. pozy­cja żaby, pro- i supi­na­cja dol­nego ramie­nia). Ramiona mogą być podno­szone do góry, dzięki czemu fan­tom nadaje się do sto­so­wa­nia we wszel­kiego rodzaju bada­niach wyko­ny­wa­nych przy uży­ciu tomo­grafu kom­pu­te­ro­wego. Każdy fan­tom jest wyko­ny­wany ręcz­nie, jedyny w swoim rodzaju, dla­tego poszcze­gólne modele mogą róż­nić się wiel­ko­ścią, wyglą­dem, obec­nymi pato­lo­giami. Nowa wer­sja pro­duktu została prze­pro­jek­to­wana we współ­pracy ze znaną nie­miecką szkołą dla radio­lo­gów i zaspo­kaja wszel­kie potrzeby edu­ka­cyjne w zakre­sie radio­lo­gii.

Pro­dukt sprze­da­wany jest tylko za potwier­dze­niem zasto­so­wa­nia medycz­nego.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

  • nauka tech­nik pozy­cjo­no­wa­nia pacjen­tów w radio­lo­gii obra­zo­wej

Funk­cje­/ce­chy:

  • posiada ruchome stawy
  • zawiera praw­dziwy szkie­let czło­wieka oraz zarysy klu­czo­wych orga­nów
  • każdy fan­tom jest wyko­ny­wany ręcz­nie
  • rze­czy­wi­ste wymiary

W zesta­wie:

  • peł­no­po­sta­ciowy fan­tom
  • torba do prze­cho­wy­wa­nia

Waga: 40 kg

Erler-Zimmer GmbH & Co.KG

Erler-Zimmer to niemiecki producent, który od 70 lat, tworzy modele i fantomy anatomiczne o różnym stopniu skomplikowania. Wszystkie produkty wykonane są ręcznie z najwższej jakości surowców (głównie z gumy i silikonu). Do tworzenia ich używa się nowoczesnej technologii 3D.