Trenażer do nauki wykonywania iniekcji u diabetyków, wersja zaawansowana

Kod produktu: 7070

Erler-Zimmer

435,67 zł(354,2 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Zaawan­so­wany tre­na­żer w postaci pod­kładki iniek­cyj­nej z paskiem do moco­wa­nia na pozo­ran­cie sta­nowi narzę­dzie szko­le­niowe w zakre­sie wyko­ny­wa­nia iniek­cji u pacjen­tów cier­pią­cych na cukrzycę. Tre­ning wyso­kiej klasy zapew­niają m.in. takie cechy, jak moż­li­wość ćwi­cze­nia przy nor­mal­nej i utwar­dzo­nej ścia­nie brzu­cha, mate­riał reali­stycz­nie odwzo­ro­wu­jący skórę oraz moż­li­wość uchwy­ce­nia fałdu skóry w celu wyko­na­nia iniek­cji.

Opis produktu

Tre­na­żer w for­mie pod­kładki iniek­cyj­nej dedy­ko­wany do nauki wyko­ny­wa­nia iniek­cji u pacjen­tów cier­pią­cych na cukrzycę. W prze­ci­wień­stwie do innych pod­kła­dek iniek­cyj­nych ten zaawan­so­wany model daje moż­li­wość ćwi­cze­nia przy nor­mal­nej i utwar­dzo­nej ścia­nie brzu­cha. Umoż­li­wia uchwy­ce­nie fałdu skóry w celu wyko­na­nia iniek­cji. Mate­riał, z któ­rego wyko­nany jest tre­na­żer w rze­czy­wi­sty spo­sób odwzo­ro­wuje wra­że­nia doty­kowe oraz fak­turę skóry. Tre­na­żer jest odporny na per­fo­ra­cję i może zostać przy­mo­co­wany do ciała pozo­ranta za pomocą ela­stycz­nej opa­ski.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

  • wyko­ny­wa­nie iniek­cji u pacjen­tów cier­pią­cych na cukrzycę

Funk­cje / cechy:

  • mate­riał w reali­styczny spo­sób odwzo­ro­wuje wygląd oraz fak­turę skóry
  • moż­li­wość uchwy­ce­nia fałdu skóry w celu wyko­na­nia iniek­cji
  • odporny na per­fo­ra­cję
  • może zostać przy­mo­co­wany do ciała pozo­ranta

W zesta­wie:

  • tre­na­żer w for­mie pod­kładki do iniek­cji z paskiem do moco­wa­nia na pozo­ran­cie

Waga: 0,2 kg

Erler-Zimmer GmbH & Co.KG

Erler-Zimmer to niemiecki producent, który od 70 lat, tworzy modele i fantomy anatomiczne o różnym stopniu skomplikowania. Wszystkie produkty wykonane są ręcznie z najwższej jakości surowców (głównie z gumy i silikonu). Do tworzenia ich używa się nowoczesnej technologii 3D.