Trenażer iniekcji śródskórnych

Kod produktu: BT-CSID

BT inc.

1461,24 zł(1188,00 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Tre­na­żer do nauki wyko­ny­wa­nia iniek­cji śród­skór­nych z reali­styczną w dotyku skórą. Dzięki mięk­kiej, sili­ko­no­wej kon­struk­cji iniek­cje nie zosta­wiają śla­dów po igle. Tre­na­żer jest ide­alny do ćwi­cze­nia wyko­ny­wa­nia badań dia­gno­stycz­nych, iniek­cji lecz­ni­czych oraz szcze­pień.

Opis produktu

Tre­na­żer do nauki wyko­ny­wa­nia iniek­cji śród­skór­nych z reali­styczną w dotyku skórą. Dzięki mięk­kiej, sili­ko­no­wej kon­struk­cji po wyko­na­niu iniek­cji w mate­riale nie zostają ślady po igle. Tre­na­żer jest ide­alny do ćwi­cze­nia wyko­ny­wa­nia badań dia­gno­stycz­nych, ini­ke­cji lecz­ni­czych oraz szcze­pień. Dzięki dołą­czo­nym opa­skom ist­nieje moż­li­wość nało­że­nia tre­na­żera na pozo­ranta.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

  • ćwi­cze­nie wyko­ny­wa­nia badań dia­gno­stycz­nych/testu reak­cji na lek/szcze­pień
  • reali­styczna prak­tyka moż­liwa dzięki nosze­niu tre­na­żera przez symu­lo­wa­ne­go­/stan­da­ry­zo­wa­nego pacjenta

Funk­cje / cechy:

  • wra­że­nia doty­kowe są zbli­żone do praw­dzi­wej ludz­kiej skóry
  • skóra została wyko­nana z mięk­kiego sili­konu, nie zostają w niej ślady po igle

W zesta­wie:

  • tre­na­żer iniek­cji Sród­skór­nej
  • opa­ska na ramię

Waga: 0,5 kg

Wymiary: 340 x 150 x 3 mm

BT inc.

BT inc. to koreański producent trenażerów oferujący bardzo korzystny stosunek jakości do ceny. Ich unikalne produkty łączą wysoką jakość z wyjątkowym stopniem zaawansowania technologicznego.