Zaawansowany fantom auscultacyjny Sam 3G

Kod produktu: 1021554 {7188802]

Zapytaj o ofertę

Opis skrócony

Fan­tom przed­sta­wia­jący tors doro­słego męż­czy­zny. Prze­zna­czony jest do nauki osłu­chi­wa­nia odgło­sów pracy serca, płuc i jelit. Dostar­czany jest z opro­gra­mo­wa­niem wypo­sa­żo­nym w obszerną biblio­teką liczącą ponad 100 odgło­sów, zarówno pra­wi­dło­wych jak i pato­lo­gicz­nych, w tym 24 dźwięki serca i płuc pocho­dzące od praw­dzi­wych pacjen­tów. Fan­tom współ­pra­cuje z dowol­nym ste­to­sko­pem kli­nicz­nym co dodat­kowo pod­kre­śla realizm tre­ningu.

Opis produktu

Fan­tom w postaci torsu doro­słego męż­czy­zny prze­zna­czony do nauki osłu­chi­wa­nia odgło­sów pracy serca, płuc i jelit. Przy­ło­że­nie ste­to­skopu do pra­wi­dło­wych pod wzglę­dem ana­to­micz­nym miejsc osłu­chi­wa­nia skut­kuje emi­sją zapro­gra­mo­wa­nych odgło­sów. Opro­gra­mo­wa­nie z bez­ter­mi­nową licen­cją zawiera biblio­tekę opi­sów i kon­spek­tów ćwi­czeń dla emi­to­wa­nych zja­wisk osłu­cho­wych oraz gene­ruje fono­kar­dio­gram na żywo pod­czas emi­sji wybra­nego zja­wiska. Opro­gra­mo­wa­nie umoż­li­wia rów­nież budo­wa­nie nowych sce­na­riu­szy, dosto­so­wa­nych do aktu­al­nych potrzeb szko­le­nio­wych. Co wię­cej fan­tom dosto­so­wany jest do uży­wa­nia dowol­nego kli­nicz­nego ste­to­skopu do osłu­chi­wa­nia emi­to­wa­nych zja­wisk. Fan­tom jest łatwy w obsłu­dze i dzięki nie­wiel­kiej wadze wygodny w trans­por­cie. Spraw­dzi się jako narzę­dzie szko­le­niowe w cen­trum symu­la­cji, sali lek­cyj­nej lub audy­to­rium.

Wypo­sa­żony jest w biblio­tekę ponad 60 prze­wod­ni­ków lek­cyj­nych, na któ­rych można zbu­do­wać wykład. Ponadto zawiera 24 filmy obra­zu­jące różne przy­padki medyczne, 12 fil­mów z echo­kar­dio­gramu oraz fale EKG. dedy­ko­wane dla dźwię­ków serca.

Tre­ning można uroz­ma­icić poprzez bez­po­śred­nie podłą­cze­nie zewnętrz­nych gło­śni­ków do fan­tomu. Po ich podłą­cze­niu fan­tom emi­tuje zja­wiska osłu­chowe poprzez podłą­czone gło­śniki. Fan­tom ofe­ruje moż­li­wość nie­za­leż­nej regu­la­cji gło­śno­ści dla każ­dego z miejsc osłu­chi­wa­nia wraz z moż­li­wo­ścią zapi­sy­wa­nia tych usta­wień.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

 • nauka osłu­chi­wa­nia oraz dia­gno­zo­wa­nia odgło­sów pracy serca, płuc i jelit za pomocą dowol­nego kli­nicz­nego ste­to­skopu

Funk­cje / cechy:

 • 24 filmy obra­zu­jące różne przy­padki medyczne
 • kształty fal EKG. dedy­ko­wane dla dźwię­ków serca
 • 12 fil­mów z echo­kar­dio­gramu
 • nowy i łatwy w nawi­ga­cji pro­gram kom­pu­te­rowy
 • nowy wygląd mane­kina
 • fan­tom jest lekki i prze­no­śny
 • współ­pra­cuje z kli­nicz­nym ste­to­sko­pem
 • obszerna biblio­teka dźwię­ków serca, płuc, jelit, w tym praw­dziwe dźwięki pocho­dzące od kli­nicz­nych pacjen­tów
 • wyczu­walny puls tęt­nicy szyj­nej
 • obrazy z fono­kar­dio­gramu
 • prze­wod­niki dla każ­dego przy­padku medycz­nego

W zesta­wie:

 • fan­tom w postaci torsu doro­słego męż­czy­zny
 • lap­top z zain­sta­lo­wa­nym zupeł­nie nowym opro­gramowaniem
 • prze­wod­nik w for­mie cyfro­wej
 • instruk­cja obsługi

Dostępne opcje:

 • 718-8802 – zaawan­so­wany fan­tom SAM 3 G o jasnej kar­na­cji skóry
 • 718-8902 – zaawan­so­wany fan­tom SAM 3 G o ciem­nej kar­na­cji skóry

3B Scientific

To niemiecki producent specjalizujący się w produkcji materiałów dydaktycznych do celów naukowych, medycznych i edukacji pacjentów.