Zajęcia kliniczne podczas pandemii: efektywna nauka z wirtualnymi pacjentami

Ostatnie badania pokazały, że Body Interact zwiększa długotrwałe zapamiętywanie wiadomości o 20,4% — w porównaniu do tradycyjnych metod nauki

Październik miesiącem walki z rakiem piersi

Na całym świecie październik jest miesiącem walki z rakiem piersi. Przy wczesnym wykryciu choroby jest duża szansa na całkowite wyleczenie! Profilaktyka ratuje życie, a samobadanie pozwala na szybkie wykrycie zmian.
Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was promocję na modele stworzone do nauki samobadania piersi.

Trening dla kardiologów, pulmonologów i anestezjologów w walce z COVID-19

Nasz producent 3D Systems opracował nowy moduł do symulatora endowaskularnego ANGIO Mentor – Bedside Cardiac ICU do przyłóżkowych procedur kardiologii interwencyjnej, które są obecnie wykonywane przy łóżku pacjenta bez użycia fluoroskopii.

Symulacja medyczna w dobie COVID-19

Razem z naszymi producentami chcemy wspierać Państwa w walce z COVID-19. Zachęcamy do zapoznania się z rozwiązaniami w obszarze: diagnostyki COVID-19, dróg oddechowych i wentylacji w COVID-19 oraz opieki nad pacjentem z COVID-19.

Nasi producenci

Najnowsze produkty w naszej ofercie

Model do nauki pobierania wymazów

Trwały i nie­drogi model do nauki pobie­ra­nia wyma­zów jest ide­alny do szko­le­nia stu­den­tów i per­so­nelu medycz­nego w zakre­sie wyko­ny­wa­nia badań wyma­zów z noso­gar­dzieli w celu roz­po­zna­nia COVID-19, grypy i innych infek­cji dróg odde­cho­wych. Model przed­sta­wia głowę w prze­kroju podłuż­nym umiesz­czo­nym na pod­sta­wie. Model posada drożne otwory umoż­li­wia­jące wpro­wa­dze­nie

Model do nauki pobierania wymazów

BODY INTERACT kompletny cyfrowy system do edukacji klinicznej

Symulator w postaci oprogramowania zainstalowanego na dedykowanym stole lub komputerze wspomagający naukę podejmowania decyzji klinicznych. Dedykowane dla programów nauczania związanych z edukacją medyczną, na kierunki pielęgniarskim, lekarskim, ratownictwo medyczne raz dla szkół średnich i policealnych. Przystosowany do stosowania zarówno w sali wykładowej, ćwiczeniowej, w centrum symulacji, do nauczania zdalnego a także do samodzielnego doskonalenia zdobytej wiedzy na własnym komputerze. Dostępne scenariusze pokrywają zagadnienia zarówno opieki przedszpitalnej, SOR, opieki poszpitalnej. Wszystkie zostały zweryfikowane przez ekspertów z każdej z 18 specjalizacji, które obejmują swoim zasięgiem.

Zobacz więcej

Symulator stomatologiczny Simodont

Zaawansowany symulator stomatologiczny umożlwiający ćwiczącym trening ogólnej zręczności manualnej, widzenia pośredniego, kariologii, korony, leczenia endodontycznego oraz procedur pediatrycznych. Dzięki zastosowanej haptyce ćwiczący odczuwa różnicę podczas pracowania na różnych materiałach.

Zobacz więcej

TERi- zaawansowany fantom geriatryczny

Pełnopostaciowy trenażer, przedstawiający osobę starszą, przeznaczony do nauki i ćwiczeń szeroko pojętych umiejętności pielęgniarskich oraz zaawansowanych czynności resuscytacyjnych. Dzięki miękkiej silikonowej skórze oraz dokładnie odwzorowanej twarzy zajęcia stają się niezwykle realistyczne. Fantom posiada funkcje takie jak pomiar ciśnienia, zgłębnikowanie, cewnikowanie, wykonywanie lewatywy oraz badanie prostaty.

Zobacz więcej

LungSim Symulator respiratora - licencja na jeden komputer

Symulator respiratora mechanicznego oparty na oprogramowaniu sterowanym modelem matematycznym. Umożliwia pracę w trybie samodzielnym gdzie użytkownik indywidualnie szkoli się w zakresie mechanizmów oddechowych jak również w trybie symulacji gdy oprogramowanie jest bezprzewodowo połączone z symulatorem pacjenta umożliwiając tworzenie zaawansowanych scenariuszy symulacji u różnych pacjentów z chorobami płuc lub ostrymi niewydolnościami oddechowymi.

Zobacz więcej

Trenażer do nauki wykonywania iniekcji oraz infuzji dożylnych (bez dłoni)

Trenażer w postaci ramienia osoby dorosłej. Trenażer posiada możliwość wykonania iniekcji oraz infuzji dożylnej w obszarze dołu łokciowego – widoczna żyła pośrodkowa łokcia. Miękki syntetyczny materiał z jakiego wykonano skórę umożliwia palpację żyły i na tej podstawie wykonanie iniekcji. Miejsce iniekcji, żyły i skóra są wymienne. Wysoce ekonomiczny model, szczególnie nadaje się do treningu grupowego. Testowany w codziennym rygorystycznym użyciu w armii niemieckiej.

Zobacz więcej

Pełnopostaciowy fantom z ruchomymi stawami do nauki pozycjonowania podczas wykonania gadania radiologicznego

Peł­no­po­sta­ciowy fan­tom dzięki posia­da­niu praw­dzi­wego szkie­letu czło­wieka oraz rucho­mym sta­wom jest dosko­na­łym narzę­dziem dedy­ko­wa­nym do nauki pozy­cjo­no­wa­nia pacjen­tów pod­czas dia­gno­zo­wa­nia za pomocą obra­zo­wa­nia radio­lo­gicz­nego.

Zobacz więcej

Nasz zespół

Jesteśmy ekspertami z wieloletnim doświadczeniem z dziedziny edukacji, dystrybucji i serwisu produktów do symulacji medycznej.

Szkolenia medyczne bez stresu i ryzyka

Nauka na symulatorach, fantomach i trenażerach dorównuje tradycyjnej edukacji klinicznej w zakresie nabywania umiejętności medycznych. Bez narażania pacjentów na ryzyko, a personel medyczny na stres. Organizujemy szkolenia dla lekarzy, ratowników medycznych, pielęgniarek oraz instruktorów symulacji medycznej na symulatorach medycznych wysokiej, średniej i niskiej wierności firmy Gaumard, specjalistycznych symulatorach zabiegowych wysokiej wierności firmy Simbionix, na różnorodnych fantomach i trenażerach, a także wykorzystujemy do nauki wirtualną rzeczywistość stworzoną przez firmę Oxford Medical Simulation. Posiadamy akredytację Polskiego Towarzystwa Symulacji Medycznej na szkolenia medyczne z zakresu symulacji medycznej oraz współpracujemy z austriackim ośrodkiem szkoleniowym Alpha Medical Concepts.

Zawsze możesz na nas liczyć

Wspieramy naszych klientów zawsze wtedy, kiedy tego potrzebują. Nie tylko dostarczamy najbardziej zaawansowane technologicznie symulatory i trenażery, ale zapewniamy również serwis, naprawę i przegląd sprzętu. Nasi specjaliści to wyszkoleni profesjonaliści, na których zawsze możesz liczyć. Posiadają autoryzację na naprawy wszystkich sprzedawanych i dystrybuowanych przez Simedu sprzętów symulacji medycznej.

Kategorie produktów