Fantom BLS/RKO pięcioletniego dziecka

Kod produktu: S151.PK.L

Gaumard

5732,97 zł(4660,95 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Peł­no­po­sta­ciowy fan­tom pię­cio­let­niego dziecka prze­zna­czony do nauki wyko­ny­wa­nia RKO/BLS, wyko­ny­wa­nia iniek­cji domię­śnio­wej. Dodat­kowo fan­tom posiada osobno odlane palce umoż­li­wia­jące naukę ban­da­żo­wa­nia oraz jedna z źre­nic jest roz­sze­rzona. Posiada cało­ściowo wymienne drogi odde­chowe do wyko­ny­wa­nia higie­nicz­nej wen­ty­la­cji usta-usta.

Opis produktu

Peł­no­po­sta­ciowy fan­tom pię­cio­let­niego dziecka prze­zna­czony do nauki wyko­ny­wa­nia RKO/ BLS. Posiada ruchome w sta­wach łok­cie, nad­garstki, kolana i kostki oraz reali­stycz­nie odwzo­ro­wane ręce i palce u rąk i stóp. Głowa jest ruchoma, zawiera odwzo­ro­wane zęby i język. Klatka pier­siowa zawiera odwzo­ro­wane żebra, płuca i serce, co umoż­li­wia pra­wi­dłowe wyzna­cze­nie punk­tów ana­to­micz­nych pod­czas RKO/BLS. Oczy mogą być otwar­te­/za­mknięte a jedna z źre­nic jest roz­sze­rzona.

Aby resu­scy­ta­cja usta-usta była higie­niczna fan­tom posiada cało­ściowo wymienne drogi odde­chowe. Klatka pier­siowa unosi się pod­czas wen­ty­la­cji. Drogi odde­chowe są zablo­ko­wane przy nie­od­chy­lo­nej gło­wie. Moż­li­wość manu­al­nego gene­ro­wa­nia tętna na tęt­ni­cach: szyj­nej, udo­wej i ramien­nej.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

– wyko­ny­wa­nie masażu serca oraz pro­wa­dze­nie wen­ty­la­cji

– udraż­nia­nie dróg odde­cho­wych

– wyko­ny­wa­nie iniek­cji domię­śnio­wej (mię­sień nara­mienny i czwo­ro­głowy)

– bez­przy­rzą­dowe udroż­nie­nie dróg odde­cho­wych (odchy­le­nie głowy, wysu­nię­cie żuchwy)

Cechy­/funk­cje:

– ruchome w sta­wach łok­cie, nad­garstki, kolana i kostki

– posiada cało­ściowo wymienne drogi odde­chowe do wyko­ny­wa­nia higie­nicz­nej wen­ty­la­cji usta-usta

– pomiaru tętna na tęt­ni­cach: szyj­nej, udo­wej i ramien­nej

– możliwość wykonania iniekcji domięśniowej w mięsień naramienny i udowy

W zesta­wie:

– fan­tom

– dedy­ko­wana torba

– koszulka i szorty

Opcje

  • S151.PK. D- Fan­tom BLS/RKO pię­cio­let­niego dziecka- ciemna kar­na­cja skóry
  • S151.PK. L- Fan­tom BLS/RKO pię­cio­let­niego dziecka- jasna kar­na­cja skóry
  • S151.PK. M- Fan­tom BLS/RKO pię­cio­let­niego dziecka- śniada kar­na­cja skóry
  • S151.184– sys­tem OMNI umożl­wia­jący moni­to­ro­wa­nie popraw­no­ści wyko­ny­wa­nych uci­śnięć i wen­ty­la­cji
  • S151.702.L – iniek­cja doszpi­kowa w kość pisz­cze­lową

Ele­menty zamienne

  • 151.816– gruszka gene­ru­jąca tętno
  • S151.848.L- skóra klatki pier­sio­wej dedy­ko­wany ste­to­skop umoż­li­wiające osłu­chi­wa­nie dźwię­ków serca i płuc

Ele­menty zuży­walne

  • S151.841– wymienne drogi odde­chowe (10 sztuk)
  • S151.842– wymienne drogi odde­chowe (100 sztuk)

Gaumard

Gaumard to amerykański producent symulatorów pacjenta. Pionier rynku symulacji, posiadający w ofercie zarówno proste trenażery, jak i wysoce zrobotyzowane symulatory pacjenta wysokiej wierności oferujące niezwykły realizm doznań podczas zajęć symulacyjnych. Portfolio tego producenta to ogromny potencjał możliwych zastosowań dla wielu dziedzin medycyny.