Fantom niemowlęcia do nauki czynności pielęgnacyjnych- chłopiec 2,4 kg

Kod produktu: BA100-1 (BA77-1)

Erler-Zimmer

665,92 zł(541,4 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Fantom niemowlęcia zaprojektowany do nauki czynności pielęgnacyjnych.  Fantom w postaci chłopca. Nie posiada napięcia mięśniowego.  Waga fantomu 2,4 kg.

Opis produktu

Peł­no­po­sta­ciowy fan­tom nowo­rodka- chłopca został zapro­jek­to­wany aby umoż­li­wić naukę opieki nad nie­mow­lę­ciem w bez­piecz­nym śro­do­wi­sku. Reali­stycz­nemu wygląd nowo­rodka (odwzo­ro­wane fałdy skórne, ruchome stawy) powo­duje, że ćwi­czący są jesz­cze bar­dziej zaan­ga­żo­wani. Fan­tom nie posiada napię­cia mię­śnio­wego dzięki czemu wydaje się cięż­szy niż jest w rze­czy­wi­sto­ści. Fan­tom może być wyko­rzy­sty­wany do ćwi­cze­nia trzy­ma­nia i nosze­nia, pie­lę­gna­cji pępka, skóry i zmian pie­luch. Model waży około 2,4 kg, ale w odczu­ciu jest cięż­szy z powodu braku napię­cia ciała w porów­na­niu z praw­dzi­wym dziec­kiem. Fałdy skórne umoż­li­wiają tre­ning pra­wi­dło­wej higieny ciała. Głowa, ręce i nogi są ruchome. Otwarte usta umoż­li­wiają naukę przy­sta­wia­nia do piersi.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

 • pie­lę­gna­cja nie­mow­lę­cia
 • kąpiel
 • zmiana pie­luch
 • ogólny pomiar ciała
 • pie­lę­gna­cja kikuta pępo­wi­no­wego
 • przy­sta­wia­nie do piersi
 • nauka podnosze­nia i trzy­ma­nia nie­mow­lę­cia

Funk­cje­/ce­chy:

 • reali­styczny nowo­ro­dek z odwzo­ro­wa­nymi fał­dami skór­nymi
 • ruchome stawy
 • odwzo­ro­wany kikut pępo­wi­nowy
 • kształt ust umoż­li­wia naukę przy­sta­wia­nia do piersi
 • ide­alny do ćwi­czeń z pod­sta­wo­wej opieki jak kąpiel i zmiana pie­luch
 • reali­styczny wymiar: 50 cm
 • waga 2,4 kg
 • fan­tom przed­sta­wia nowo­rodka płci męskiej

W zesta­wie:

• fan­tom nowo­rodka- chło­piec

Wymiar: 50 cm

Waga: 2,4 kg

Opcje:

 • BA72 Fan­tom pie­lę­gna­cyjny nie­mow­lę­cia- chło­piec
 • BA73 Fan­tom pie­lę­gna­cyjny nie­mow­lę­cia- dziew­czynka
 • BA77 Fan­tom nie­mow­lę­cia do nauki czyn­no­ści pie­lę­gna­cyjnych- chło­piec
 • BA78 Fan­tom nie­mow­lę­cia do nauki czyn­no­ści pie­lę­gna­cyjnych- dziew­czynka
 • BA77–1 Fan­tom nie­mow­lę­cia do nauki czyn­no­ści pie­lę­gna­cyjnych- chło­piec 2.4kg
 • BA78–1 Fan­tom nie­mow­lę­cia do nauki czyn­no­ści pie­lę­gna­cyjnych- dziew­czynka 2.4kg

Erler-Zimmer GmbH & Co.KG

Erler-Zimmer to niemiecki producent, który od 70 lat, tworzy modele i fantomy anatomiczne o różnym stopniu skomplikowania. Wszystkie produkty wykonane są ręcznie z najwższej jakości surowców (głównie z gumy i silikonu). Do tworzenia ich używa się nowoczesnej technologii 3D.