Fantom reanimacyjny RKO/BLS „Lilly” PRO+ w zestawie z tabletem – jasna karnacja [P71PRO+]

Kod produktu: 1022071

3B Scientific

12004,48 zł(9759,74 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Fantom przeznaczony do  nauki i ćwiczenia procedury RKO/BLS. Przedstawia tors dorosłego człowieka. Umożliwia monitorowanie kluczowych parametrów resuscytacji w czasie rzeczywistym. Darmowa aplikacja dedykowana do pracy z fantomem umożliwia przeprowadzanie zarówno samodzielnego treningu jak i egzaminowania umiejętności kursantów w grupach (do 10 fantomów w jednym czasie).

Opis produktu

Fan­tom w postaci torsu doro­słego czło­wieka dedy­ko­wany do tre­ningu pro­ce­dury RKO/BLS. Pomaga instruk­to­rom zwięk­szyć sku­tecz­ność i wydaj­ność kur­sów resu­scy­ta­cji krą­że­niowo-odde­cho­wej. Uży­cie bez­płat­nej apli­ka­cji na table­cie, umoż­li­wia moni­to­ro­wa­nie w cza­sie rze­czy­wi­stym klu­czo­wych para­me­trów resu­scy­ta­cji z moż­li­wo­ścią ćwi­czeń do 10 fan­to­mów przy uży­ciu jed­nego urzą­dze­nia. Apli­ka­cja zapew­nia infor­ma­cję zwrotną o prze­pro­wa­dzo­nym tre­ningu z moż­li­wo­ścią zapi­sa­nia wyni­ków do póź­niej­szej ana­lizy przez ćwi­czą­cego i instruk­tora. Lampki LED umiesz­czone na szyi fan­tomu zapew­niają bez­po­śred­nią infor­ma­cję zwrotną o jako­ści prze­pro­wa­dza­nego RKO/BLS i wska­zują pra­wi­dłowe para­me­try kom­pre­sji (głę­bo­kość, relak­sa­cja i czę­sto­tli­wość uci­sków). Pre­zen­to­wane narzę­dzie szko­le­niowe jest zgodne z wytycz­nymi AHA (Ame­ri­can Heart Asso­cia­tion).

Infor­ma­cje zwrotne dostar­czane przez apli­ka­cję obej­mują:

 • głę­bo­kość kom­pre­sji
 • czę­sto­tli­wość uci­śnięć
 • frak­cja
 • pełne zwol­nie­nie klatki pier­sio­wej
 • pra­wi­dłowe uło­że­nie dłoni
 • odchy­le­nie szczęki oraz głowy
 • obję­tość wen­ty­la­cji

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

 • nauka oraz tre­ning pro­ce­dury RKO/BLS
 • wen­ty­la­cja usta-usta oraz usta-nos
 • wen­ty­la­cja przez maskę do reani­ma­cji
 • wen­ty­la­cja dodat­nim ciśnie­niem
 • odsy­sa­nie wydzie­liny z dróg odde­cho­wych
 • pomiar pulsu szyj­nego
 • umiesz­cza­nie elek­trod od AED

Funk­cje­/ce­chy:

 • infor­ma­cje o jako­ści prze­pro­wa­dza­nego RKO/BLS pre­zen­to­wane są w cza­sie rze­czy­wi­stym z moż­li­wo­ścią zapisu
 • klatka unosi się w następ­stwie wyko­na­nia pra­wi­dłowej wen­ty­la­cji
 • dar­mowa apli­ka­cja kom­pa­ty­bilna z fan­to­mem
 • moni­to­ro­wa­nie ćwi­czeń do 10 fan­to­mów przy uży­ciu jed­nego urzą­dze­nia
 • moż­li­wość prze­pro­wa­dza­nia zarówno samo­dziel­nego tre­ningu jak i tre­ningów gru­po­wych
 • uprosz­czona infor­ma­cja zwrotna z prze­pro­wa­dzo­nego tre­ningu dostępna za pośred­nic­twem apli­ka­cji
 • wyko­nany z wytrzy­ma­łego mate­riału nie zawie­ra­ją­cego lateksu
 • drogi odde­chowe oraz frag­menty twa­rzowe są łatwe w wymia­nie
 • łatwy w czysz­cze­niu
 • dostar­czany z torbą trans­por­tową, która po roz­ło­że­niu może posłu­żyć za matę tre­ningową
 • zgodny z wytycz­nymi AHA

W zesta­wie:

 • fan­tom reani­ma­cyjny RKO/BLS „Lilly” PRO+ – jasna kar­na­cja
 • tablet
 • bate­ria
 • łado­warka
 • dolna część twa­rzowa, (4 szt.)
 • worek symu­lu­jący gar­dziel, (25 szt.)
 • adap­tery do elek­trod od AED, (12 szt.)
 • torba trans­por­towa, która po roz­ło­że­niu może posłu­żyć za matę tre­ningową

Dostępne opcje:

 • 1022071[P71PRO+] – fan­tom reani­ma­cyjny RKO/BLS „Lilly” PRO+ w zesta­wie z table­tem -jasna kar­na­cja
 • 1022241 – fan­tom reani­ma­cyjny RKO/BLS „Lilly” PRO+ w zesta­wie z table­tem -ciemna kar­na­cja
 • 1022237[P71PRO+] – fan­tom reani­ma­cyjny RKO/BLS „Lilly” PRO+ bez tabletu – jasna kar­na­cja
 • 1022244 – fan­tom reani­ma­cyjny RKO/BLS „Lilly” PRO+ bez tabletu – ciemna kar­na­cja
 • 1022268 – router umoż­li­wiający połą­cze­nie kilku fan­to­mów
 • 1017744[XP70-007] – torba trans­por­towa

 

Ele­menty zamienne:

 • 1017737[XP70-001] – górna część twa­rzowa – jasna kar­na­cja
 • 1017764[XP70-002] – górna część twa­rzowa – ciemna kar­na­cja
 • 1022527– dolna część twa­rzowa z zębami – jasna kar­na­cja, (5 szt.)
 • 1022528 – dolna część twa­rzowa z zębami – ciemna kar­na­cja, (5 szt.)
 • 1017739[XP70-005] – worek symu­lu­jący gar­dziel, (50 szt.)
 • 1017743[XP70-006] – worek symu­lu­jący gar­dziel, (100 szt.)
 • 1017748[XP70-011] – klamra do rezer­wu­arów
 • 1013678[XP72-011] – worek samo­roz­prę­żalny

 

Wymiary: 26 × 39 × 78 cm

Waga: 9.7 kg

3B Scientific

To niemiecki producent specjalizujący się w produkcji materiałów dydaktycznych do celów naukowych, medycznych i edukacji pacjentów.