Trenażer do nauki badania gruczołu piersiowego

Kod produktu: LM018

Koken

7004,85 zł(5695,00 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Reali­styczny fan­tom w postaci torsu osoby doro­słej prze­zna­czony do nauki bada­nia gru­czołu pier­sio­wego odwzo­ro­wu­jący wiel­kość i tek­sturę ludz­kiej skóry. Nie­zwy­kle reali­styczny dzięki zasta­wa­niu spe­cjal­nej gumy sili­ko­no­wej do stwo­rze­nia skóry.

Opis produktu

Nie­zwy­kle reali­styczny model do bada­nia piersi o dokład­nie odwzo­ro­wa­nej tek­stu­rze i roz­mia­rze. Objawy pato­lo­giczne, takie jak grudki i zmiany skórne, mogą być nieco wyol­brzy­mione w modelu, ale warunki i odczu­cie zmian są two­rzone z naj­wyż­szą dokład­no­ścią. Model ten jest ide­al­nym narzę­dziem edu­ka­cyj­nym dla stu­den­tów medy­cyny, stu­den­tów pie­lę­gniar­stwa i pie­lę­gnia­rek. Model może być sku­tecz­nie wyko­rzy­stany jako narzę­dzie dydak­tyczne do samo­dziel­nego bada­nia raka piersi przez ogół spo­łe­czeń­stwa poprzez masowe bada­nia prze­sie­wowe i do szko­le­nia w zakre­sie wykry­wa­nia raka piersi poza gabi­ne­tem lekar­skim.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

– bada­nie pal­pa­cyjne piersi

Funk­cje­/ce­chy:

– nie­zwy­kle reali­styczna tek­stura

– tre­na­żer w postaci gór­nej część tuło­wia doro­słej kobiety

– tre­na­żer przed­sta­wia w sumie 10 zmian takich jak guzy, prze­rzuty do węzłów chłon­nych, zmiany w obrę­bie sutka oraz zmiany skóry

– guzy: 2 twarde guzy (podej­rze­nie nowo­tworu z powodu nie­re­gu­lar­nej powierzchni), 1 miękki guz (podej­rze­nie nowo­tworu po wyko­na­niu bada­nia pal­pa­cyjnego)

– prze­rzuty do węzłów chłon­nych: guz w obrę­bie oko­lic pacho­wych, twardy węzeł chłonny w obrę­bie szyi,

– zmiany sutka: prze­miesz­cze­nie lub wgłę­bie­nie bro­dawki; cho­roba Pageta

– zmiany skóry: wgłę­bie­nie, skórka poma­rań­czowa, zaczer­wie­nie­nie i obrzęk skóry (zapalny rak piersi)

W zesta­wie:

– tors

– puder

– dedy­ko­wana torba do prze­cho­wy­wa­nia

Waga: ok. 3,7 kg

Wymiary torsu: 18 × 35 × 43 cm

Koken

Koken to japoński producent trenażerów o wyjątkowym realizmie doznań podczas wykonywania na nich ćwiczeń. Bardzo wysoka jakość oraz innowacyjność oferowanych przez Kokena produktów została wielokrotnie potwierdzona przez klientów na całym świecie.