Trenażer do nauki szycia krocza [P95]

Kod produktu: 1019639

1490,64 zł(1211,9 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Tre­na­żer do nauki szy­cia i naci­na­nia kro­cza wyko­nany w mate­riału na bazie sili­konu umiesz­czony na dedy­ko­wa­nej pod­sta­wie.

Opis produktu

Tre­na­żer do nauki szy­cia i naci­na­nia kro­cza zapew­nia reali­styczną pomoc w ćwi­cze­niu zaopa­try­wa­nia i zszy­wa­nia ura­zów wystę­pu­ją­cych po poro­dach drogą pochwową. Reali­styczny mate­riał wyko­nany na bazie sili­konu umoż­li­wia wie­lo­krotne szy­cie nacię­cia. Dowolne wyko­na­nie nacię­cia umoż­li­wia zróż­ni­co­wa­nie ćwi­czeń i zdo­by­cie więk­szej bie­gło­ści w szy­ciu. Tre­na­żer posiada odwzo­ro­wany mię­sień zwie­racz zewnętrzny odbytu, mię­sień poprzeczny powierz­chowny kro­cza oraz mię­sień opusz­kowo-gąb­cza­sty. Mię­śnie te mogą być wyczu­walne pal­pa­cyjne oraz zszy­wane.

Dzięki eko­no­micz­nym tkan­kom tre­na­żer ten jest dosko­na­łym mode­lem dla pla­ców­kach szko­lą­cych w zakre­sie położ­nic­twa i gine­ko­lo­gii.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

 • szy­cie i ocena uszko­dze­nia pochwy po poro­dzie
 • moż­li­wość wyko­na­nia nacię­cia

Funk­cje­/ce­chy:

 • tre­na­żer wyko­nany z reali­stycz­nego mate­riału na bazie sili­konu, który jest łatwy do utrzy­ma­nia w czy­sto­ści
 • mate­riał wkładki nie zwiera lateksu
 • moż­li­wość ćwi­cze­nia i demon­stro­wa­nia epi­sio­to­mii (nacię­cie środ­kowe, nacię­cie środ­kowo-boczne, nacię­cie boczne), pęk­nię­cia pochwy oraz warg sro­mo­wych
 • moż­li­wość pal­pa­cji i szy­cia obszaru kro­cza:
  • mię­sień zwie­racz zewnętrzny odbytu
  • mię­sień poprzeczny powierz­chowny kro­cza
  • mię­sień opusz­kowo-gąb­cza­sty
 • moż­li­wość roz­dziel­nego szy­cia mię­śni i warstw skóry
 • moż­li­wość wie­lo­krotnego szy­cia nacię­cia
 • regu­lo­wany uchwyt zapew­nia pewne pod­par­cie tkanki

W zesta­wie:

 • sili­ko­nowa wkładka
 • pod­stawa
 • sto­jak

Wymiary: 20,5 x 13,5 x 6,5 cm

Waga: 0.553 kg

Ele­menty wymie­nialne:

 • 1019640 [XP95-001]– wymienna sili­ko­nowa wkładka
 • 1019641 [XP95-002]– zestaw 5 wymien­nych wkła­dek

3B Scientific

To niemiecki producent specjalizujący się w produkcji materiałów dydaktycznych do celów naukowych, medycznych i edukacji pacjentów.