Pediatryczny zestaw silikonowych ran oparzeniowych

Kod produktu: WK130.L

Gaumard

2520,64 zł(2049,3 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Pedia­tryczny zestaw ran symu­lu­ją­cych opa­trze­nia I-go, II-go i III-go stop­nia twa­rzy, rąk i klatki pier­sio­wej. Rany umoż­li­wiają ewa­lu­ację umie­jęt­no­ści ćwi­czą­cych w opa­try­wa­niu i iden­ty­fi­ko­wa­niu opa­rzeń.

Opis produktu

Zestaw zawiera rany umoż­li­wia­jące symu­la­cję ran opa­rze­nio­wych dedy­ko­wa­nych dla symu­la­to­rów i fan­to­mów przed­sta­wia­ją­cych dzieci w wieku ok 5 lat. W zesta­wie znaj­dują się rany odwzo­ro­wu­jące opa­rze­nia I-go, II-go oraz III-go stop­nia, które można umiesz­czać na klatce pier­sio­wej, twa­rzy, koń­czy­nach gór­nych oraz na szyi. Rany zostały wyko­nane z sili­konu dzięki czemu otrzy­mano więk­szy realizm niż przy ranach winy­lo­wych. Cha­rak­te­ry­zują się one rów­nież dużą trwa­ło­ścią i wytrzy­ma­ło­ścią.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

 • pie­lę­gna­cja i opa­try­wa­nie ran opa­rze­nio­wych u dzieci

Funk­cje / cechy:

 • 12 typów ran (w sumie 12 ran):

klatki pier­sio­wej

 • opa­rze­nie I-go stop­nia (1)
 • opa­rze­nie II-go stop­nia (1)
 • opa­rze­nie III-go stop­nia (1)

rany twa­rzy

 • opa­rze­nie I-go stop­nia (1)
 • opa­rze­nie II-go stop­nia (1)
 • opa­rze­nie III-go stop­nia (1)

koń­czyny gór­nej

 • opa­rze­nie I-go stop­nia (1)
 • opa­rze­nie II-go stop­nia (1)
 • opa­rze­nie III-go stop­nia (1)

szyi

 • opa­rze­nie I-go stop­nia (1)
 • opa­rze­nie II-go stop­nia (1)
 • opa­rze­nie III-go stop­nia (1)
 • wyko­nane ze spe­cjal­nie sfor­mu­ło­wa­nego sili­konu
 • trwałe i wytrzy­małe

W zesta­wie:

 • 12 ran (opa­rze­nie I-go stop­nia, II-go stop­nia, III-go stop­nia)
 • ręka­wiczki (1 para)
 • walizka

Ele­menty zuży­walne:

 • rana przed­sta­wia­jąca opa­rze­nie I-go stop­nia klatki pier­sio­wej
 • rana przed­sta­wia­jąca opa­rze­nie II-go stop­nia klatki pier­sio­wej
 • rana przed­sta­wia­jąca opa­rze­nie III-go stop­nia klatki pier­sio­wej
 • rana przed­sta­wia­jąca opa­rze­nie I-go stop­nia twa­rzy
 • rana przed­sta­wia­jąca opa­rze­nie II-go stop­nia twa­rzy
 • rana przed­sta­wia­jąca opa­rze­nie III-go stop­nia twa­rzy
 • rana przed­sta­wia­jąca opa­rze­nie I-go stop­nia koń­czyny gór­nej
 • rana przed­sta­wia­jąca opa­rze­nie II-go koń­czyny gór­nej
 • rana przed­sta­wia­jąca opa­rze­nie III-go koń­czyny gór­nej
 • rana przed­sta­wia­jąca opa­rze­nie I-go stop­nia szyi
 • rana przed­sta­wia­jąca opa­rze­nie II-go stop­nia szyi
 • rana przed­sta­wia­jąca opa­rze­nie III-go stop­nia szyi
 • ręka­wiczki (1 para)

Dostępne opcje:

 • WK130.L – Pedia­tryczny zestaw sili­ko­no­wych ran opa­rze­nio­wych o jasnej kar­na­cji skóry
 • WK130.M – Pedia­tryczny zestaw sili­ko­no­wych ran opa­rze­nio­wych o śnia­dej kar­na­cji skóry
 • WK130.D – Pedia­tryczny zestaw sili­ko­no­wych ran opa­rze­nio­wych o ciem­nej kar­na­cji skóry

Gaumard

Gaumard to amerykański producent symulatorów pacjenta. Pionier rynku symulacji, posiadający w ofercie zarówno proste trenażery, jak i wysoce zrobotyzowane symulatory pacjenta wysokiej wierności oferujące niezwykły realizm doznań podczas zajęć symulacyjnych. Portfolio tego producenta to ogromny potencjał możliwych zastosowań dla wielu dziedzin medycyny.