Fantom do nauki osłuchiwania dźwięków serca i płuc z dedykowanym stetoskopem

Kod produktu: S315.200.M2.PK.L

Gaumard

10455,98 zł(8500,8 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Fan­tom przed­sta­wia peł­no­wy­mia­rowy fan­tom osoby doro­słej z głową oraz wyczu­wal­nymi punk­tami orien­ta­cyj­nymi. Fan­tom jest prze­zna­czony do nauki osłu­chi­wa­nia dźwię­ków serca i płuc. Wraz z fan­tomem w zesta­wie znaj­duje się dedy­ko­wany ste­to­skop oraz znacz­niki dźwię­ków. Znacz­niki znaj­dują się w 13 miej­scach: 9 na przed­niej stro­nie klatki pier­sio­wej i 4 na tyl­nej.

Opis produktu

Fan­tom przed­sta­wia peł­no­wy­mia­rowy tors osoby doro­słej z głową oraz wyczu­wal­nymi punk­tami orien­ta­cyj­nymi. Jest on prze­zna­czony do nauki osłu­chi­wa­nia dźwię­ków serca i płuc. Wraz z fan­to­mem w zesta­wie znaj­duje się dedy­ko­wany ste­to­skop Vir­tual Ste­tho­scope oraz znacz­niki dźwię­ków zamon­to­wane pod powierzch­nią skóry fan­tomu. Znacz­niki znaj­dują się w 13 miej­scach: 9 na przed­niej stro­nie klatki pier­sio­wej i 4 na tyl­nej. Wir­tu­alny ste­to­skop posiada przy­cisk włą­cze­nia­/wy­łą­cze­nia oraz przy­cisk prze­łą­cze­nia dźwięku.

Na tor­sie są umiesz­czone nie­bie­skie punkty, które ozna­czają poło­że­nie znacz­nika. Punkty można usu­nąć, dodat­kowo ist­nieje moż­li­wość ścią­gnię­cia skóry klatki pier­sio­wej i ple­ców w celu zlo­ka­li­zo­wa­nia nie­bie­skich punk­tów. Każdy znacz­nik dźwięku odpo­wiada za wyge­ne­ro­wa­nie w ste­to­skopie innego dźwięku pod­czas osłu­chi­wa­nia.

Do fan­tomu można podłą­czyć zewnętrzne gło­śniki, które umoż­li­wiają gru­pową naukę osłu­chi­wa­nia.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

– nauka osłu­chi­wa­nia dźwię­ków serca i płuc

Cechy­/funk­cje:

– peł­no­wy­mia­rowy tors osoby doro­słej z głową oraz wyczu­wal­nymi punk­tami orien­ta­cyj­nymi

– 13 miej­scach do osłu­chi­wa­nia: 9 na przed­niej stro­nie klatki pier­sio­wej i 4 na tyl­nej

– miej­sca punk­tów osłu­cho­wych są ozna­czone nie­bie­skimi znacz­nikami, które można usu­nąć

– moż­li­wość osłu­chi­wa­nia dźwię­ków:

 • tony u pod­stawy serca
 • utrwa­lone roz­dwo­je­nie S2
 • fizjo­lo­giczne roz­dwo­je­nie S2
 • roz­dwo­je­nie S2
 • para­dok­salne roz­dwo­je­nie S2
 • trzask otwar­cia
 • tar­cie osier­dzia
 • ton znad koniuszka
 • klik­nię­cie śród-skur­czowe
 • ton III (S3)
 • spo­ra­dyczny S4
 • zastawka starr-edwads
 • szmer oskrze­lowy (znad tcha­wicy)
 • stri­dor
 • szmer oskrze­lowy
 • świ­sty
 • szmery oskrze­lowe

W zesta­wie:

 • tors osoby doro­słej
 • wir­tu­alny ste­to­skop
 • zestaw zewnętrz­nych gło­śni­ków

Opcje

 • S315.200.M2.PK. D – Fan­tom do nauki osłu­chi­wa­nia dźwię­ków serca i płuc z dedy­ko­wanym ste­to­skopem o śnia­dej kar­na­cji skóry
 • S315.200.M2.PK. L- Fan­tom do nauki osłu­chi­wa­nia dźwię­ków serca i płuc z dedy­ko­wanym ste­to­skopem o jasnej kar­na­cji skóry
 • S315.200.M2.PK. M- Fan­tom do nauki osłu­chi­wa­nia dźwię­ków serca i płuc z dedy­ko­wanym ste­to­skopem o ciem­nej kar­na­cji skóry

Ele­menty zamienne:

 • R. 428 mem­brana do wir­tu­al­nego ste­to­skopu
 • S315.200.819– skóra klatki pier­sio­wej I twa­rzy
 • S315.200.VS100– wir­tu­alny ste­to­skop

Gaumard

Gaumard to amerykański producent symulatorów pacjenta. Pionier rynku symulacji, posiadający w ofercie zarówno proste trenażery, jak i wysoce zrobotyzowane symulatory pacjenta wysokiej wierności oferujące niezwykły realizm doznań podczas zajęć symulacyjnych. Portfolio tego producenta to ogromny potencjał możliwych zastosowań dla wielu dziedzin medycyny.