Wyprzedaż

Produkty
 • Domyślne sortowanie
 • Sortuj A do Z
 • Sortuj wg Popularności
 • Sortuj wg Ceny: od najniższej
 • Sortuj wg Ceny: od najwyższej
 • ionic Hybrid Simulator

  Hybrydowy symulator dla pacjenta standaryzowanego Bionic Hybrid Simul…

  Cardionics
  Więcej o produkcie

  PRODUKT POWYSTAWOWY, MOŻE NOSIĆ ŚLADY UŻYTKOWANIA

  Inno­wa­cyjny tre­na­żer w postaci koszulki z zamon­to­wa­nymi czuj­ni­kami. Umoż­li­wia ćwi­czą­cym wyko­na­nie bada­nia fizy­kal­nego na pozo­ran­cie lub pacjen­cie stan­da­ry­zo­wa­nym. Tre­ning obej­muje m.in. takie zabiegi jak osłu­chi­wa­nie dźwię­ków serca, płuc, pery­stal­tyki jelit czy pomiar tętna.

 • Zaawansowany symulator noworodka SUPER TORY – Wyprzedaż

  Gaumard
  Więcej o produkcie

  PRODUKT POWYSTAWOWY, MOŻE NOSIĆ ŚLADY UŻYTKOWANIA

  Zaawansowany symulator noworodka z możliwością pracy liczącą 8 godzin bez konieczności ładowania. Odwzorowuje cechy ciała noworodka, takie jak delikatna skóra na całym ciele, bezszwowy korpus i pokryte skórą stawy kończyn oraz realistyczne połączenie szyi, ramion, bioder, kolan, łokci. Symulator płacze,chrząka z realistycznym ruchem ust, mruga i posiada programowalne napięcie mięśniowe. Posiada szereg funkcji urozmaicających trening, jak możliwość definiowania nowych leków i reakcji na ich podawanie, wsparcie dla PEEP (do 20 cm H2O) oraz badanie czasu nawrotu kapilarnego na lewej stopie wraz z detekcją i zapisem w dzienniku zdarzeń. Co więcej instruktor   stan ciemiączka noworodka, które może być wklęsłe, prawidłowe lub wypukłe. Ponadto symulator umożliwia monitorowanie SpO2 na prawej ręce i prawej stopie z wykorzystaniem klinicznych urządzeń.

   

 • Symulator rocznego dziecka Pediatric Hal S3004 – wyprzedaż

  Gaumard
  Więcej o produkcie

  PRODUKT POWYSTAWOWY  NOSI SLADY UŻYTKOWANIA

  Symulator przedstawiający pełną postać rocznego dziecka z możliwością pracy bezprzewodowej liczącą do 3 godzin bez konieczności ładowania oraz wymiany akumulatorów. Wyposażony jest we własne wewnętrzne niezależne źródło zasilania w powietrze do funkcji oddechowych i pneumatycznych. Umożliwia prowadzenie szeregu zabiegów i badań diagnostycznych: osłuchiwanie dźwięków oddechowych, serca, intubowanie, wykonywanie iniekcji, pomiar ciśnienia, cewnikowanie. Symulator współpracuje ze sprzętem klinicznym (monitorowanie pracy serca poprzez elektrody). Cechują go takie funkcje jak: rozszerzanie i zwężanie źrenic, automatyczna reakcja źrenic na światło czy możliwość szczelnego założenia rurki tracheostomijnej i wentylacji przez nią.

 • Promocja!

  Zaawansowany fantom RKO/BLS z aplikacją ewaluacyjną na tablecie /Sher…

  BT inc.
  3 409,56  (2 772,00  netto) Więcej o produkcie

  Fan­tom prze­zna­czony do nauki i ćwi­cze­nia pro­ce­dury RKO/BLS. Przed­sta­wia tors doro­słego pacjenta. Zasto­so­wane roz­wią­za­nia i nowo­cze­sna elek­tro­nika pozwa­lają na moni­to­ro­wa­nie klu­czo­wych para­me­trów resu­scy­ta­cji, a infor­ma­cje o jako­ści prze­pro­wa­dza­nego RKO/BLS pre­zen­to­wane są w cza­sie rze­czy­wi­stym. Sta­nowi ide­alne narzę­dzie edu­ka­cyjne. Zawarte w zesta­wie opro­gra­mo­wa­nie, dzięki róż­nym modu­łom umoż­li­wia zarówno samo­dzielny tre­ning jak i egza­mi­no­wa­nie umie­jęt­no­ści kur­san­tów.