Symulatory gastroskopii i moduły (Gastroskopia)

Produkty
 • Domyślne sortowanie
 • Sortuj A do Z
 • Sortuj wg Popularności
 • Sortuj wg Ceny: od najniższej
 • Sortuj wg Ceny: od najwyższej
 • Sortuj wg Daty: od najnowszych
 • ENDO Mentor Suite

  ENDO Mentor Suite – symulator procedur gastroenterologicznych, …

  Surgical Science / Simbionix Products
  Więcej o produkcie

  Oparty na badaniach naukowych, wszechstronny symulator umożliwiający wykonywanie zadań i procedur aż w 4 dziedzinach: endoskopii górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego, bronchoskopii i endourologii. Symulator ten jest doskonałym narzędziem do  nabywania i doskonalenia podstawowych kompetencji, jak również szkolenie i ocenę wykonania procedur od podstawowych do zaawansowanych.

 • GI MENTOR – symulator służący do przeprowadzania szkoleń z zak…

  Surgical Science / Simbionix Products
  Więcej o produkcie

  Symu­la­tor GI Men­tor sta­nowi plat­formę szko­le­niową z zakresu zabie­gów gastro­en­te­ro­sko­po­wych gór­nego i dol­nego odcinka prze­wodu pokar­mo­wego. Posiada sze­reg przy­pad­ków medycz­nych wir­tu­al­nych pacjen­tów stwo­rzo­nych na pod­sta­wie przy­pad­ków kli­nicz­nych.

  Zapew­nia szko­le­nia w zakre­sie pod­sta­wo­wych i zaawan­so­wa­nych pro­ce­dur, począw­szy od ogól­nych nie­zbęd­nych umie­jęt­no­ści endo­sko­po­wych, poprzez pro­ste pro­ce­dury kli­niczne, a skoń­czyw­szy na zaawan­so­wa­nych zabie­gach. Kli­niczny sprzęt, dopra­co­wane opro­gra­mo­wa­nie oraz dosko­nałe warunki do prak­ty­ko­wa­nia zabie­gów w bez­pieczny oraz reali­styczny spo­sób gwa­ran­tują tre­ning na wyso­kim pozio­mie.

  Ponadto tre­ning wspie­rany jest przez pomoce dydak­tyczne zwięk­sza­jące per­cep­cję oraz wie­dzę ana­to­miczną, takie jak inte­rak­tywne mapy ana­to­miczne 3D oraz wskaź­nik odczu­wa­nego bólu przez pacjenta.

  Posiada sze­reg wskaź­ników efek­tyw­no­ści umoż­li­wia­ją­cych prze­pro­wa­dze­nie kom­plek­so­wej oceny oraz spra­wo­wa­nie kon­troli nad prze­pro­wa­dza­nym tre­ningiem

  Co wię­cej za pośred­nic­twem plat­formy GI-BRONCH Men­tor moż­liwe jest połą­cze­nie szko­leń endo­sko­pii gastro­en­te­ro­lo­gicz­nej oraz bron­cho­sko­pii przy uży­ciu bron­cho­skopu gięt­kiego.

 • GI Mentor Express

  GI Mentor Express – przenośny symulator procedur gastroenterolo…

  Surgical Science / Simbionix Products
  Więcej o produkcie

  Przenośny  symu­la­tor medyczny słu­żący do prze­pro­wa­dza­nia szko­leń z zakresu zabie­gów gastro­en­te­ro­logicznych gór­nego i dol­nego odcinka prze­wodu pokar­mo­wego. Liczne pomoce edu­ka­cyjne, takie jak inte­rak­tywne mapy ana­to­miczne 3D lub wskaź­nik odczu­wa­nego bólu przez pacjenta, dostar­czają infor­ma­cji zwrot­nych na temat loka­li­za­cji endo­skopu, stanu prze­wodu pokar­mo­wego, wystę­pujących kom­pli­ka­cji oraz poziomu dys­kom­fortu pacjenta pod­czas zabiegu.

 • Moduł ERCP

  Surgical Science / Simbionix Products
  Więcej o produkcie

  Moduł przeznaczony do nauki czynności związanych z wykonywaniem endoskopowej cholangiopankreatografii wstecznej. Cechuje go szeroki wachlarz dostępnych narzędzi endoskopowych oraz dostępność widoków z endoskopu i fluoroskopu.

 • Endoskopia układu pokarmowego- moduł podstawowych umiejętności

  Surgical Science / Simbionix Products
  Więcej o produkcie

  Moduł przeznaczony do nauki podstawowych umiejętności związanych z przeprowadzaniem endoskopii układu pokarmowego. Trening obejmuje naukę poprzez tutorial oraz wykonywanie opracowanych zadań tak, aby przygotować ćwiczącego do przeprowadzania zabiegów w warunkach klinicznych.

 • Moduł Cyberoskopii

  Surgical Science / Simbionix Products
  Więcej o produkcie

  Moduł przeznaczony do nauki podstawowych czynności niezbędnych podczas badań endoskopowych układu pokarmowego. Trening odbywa się w nieanatomicznym środowisku, co sprzyja skupieniu się na technicznych aspektach wykonywania zabiegu.

 • Moduł endoskopii górnego odcinka układu pokarmowego

  Surgical Science / Simbionix Products
  Więcej o produkcie

  Moduł podzielony na dwie części, dedykowany do nauki wykonywania endoskopii górnego odcinka układu pokarmowego, oferujący po 10 różnych przypadków medycznych wirtualnych pacjentów dla każdej z części. Trening odbywa się z użyciem obrazu na żywo z wideoendoskopu.

 • Moduł krwawienia urazowego

  Surgical Science / Simbionix Products
  Więcej o produkcie

  Moduł przeznaczony do nauki postępowania w przypadku wystąpienia krwawienia w górnym odcinku układu pokarmowego. Trening odbywa się w kontrolowanym środowisku, dzięki czemu ćwiczący bez stresu może opanować umiejętności niezbędne podczas wystąpienia komplikacji w środowisku klinicznym.

 • Moduł ultrasonografii endoskopowej (EUS)

  Surgical Science / Simbionix Products
  Więcej o produkcie

  Uni­kalny moduł EUS obej­muje zarówno zestaw zadań edu­ka­cyj­nych, jak i dydak­tycz­nych, two­rząc ide­alne śro­do­wi­sko wyko­ny­wa­nia pro­ce­dur endo­sko­po­wych badań ultra­so­no­gra­ficz­nych.

 • Moduł EMR/ESD

  Więcej o produkcie

  Moduł obej­muje przy­padki szko­le­niowe zwią­zane z endo­sko­pową resek­cją i dysek­cją błony ślu­zo­wej, zapew­nia­jące pełne wir­tu­alne śro­do­wi­sko pacjenta, z reali­styczną ana­to­mią i fizjo­lo­gią, jed­no­cze­śnie obej­mu­jąc postę­po­wa­nie z powi­kła­niami jako inte­gralną część pro­ce­dury.