kobieta

Produkty
 • Domyślne sortowanie
 • Sortuj A do Z
 • Sortuj wg Popularności
 • Sortuj wg Ceny: od najniższej
 • Sortuj wg Ceny: od najwyższej
 • Sortuj wg Daty: od najnowszych
 • ZOE – trenażer do badania ginekologicznego

  Gaumard
  4 307,15  (3 501,75  netto) Więcej o produkcie

  Tre­na­żer przed­sta­wia­jący peł­no­wy­mia­rową żeń­ską mied­nicę z istot­nymi zewnętrz­nymi punk­tami orien­ta­cyj­nymi słu­żący do nauki prze­pro­wa­dza­nia badań gine­ko­lo­gicz­nych oraz prze­pro­wa­dza­nia lapa­ro­sko­pii i mini­la­pa­ro­to­mii. Jaj­niki i strzępki jajo­wodu zostały reali­stycz­nie odwzo­ro­wane. W tre­na­żerze zasto­so­wano spe­cjalny sys­tem mon­tażu macicy i szyjki macicy umoż­li­wia­jący szyb­kie oraz łatwe moco­wa­nie i ścią­ga­nie.

 • SUPER CHLOE- fantom pielęgnacyjny osoby dorosłej z możliwością intubacji i RKO/BLS

  Gaumard
  Więcej o produkcie

  Peł­no­po­sta­ciowy fan­tom osoby doro­słej umoż­li­wia­jący ćwi­cze­nie sze­ro­kiego zakresy pro­ce­dur pie­lę­gniar­skich takich jak iniek­cje dożylne, domię­śniowe oraz pod­skórne, cew­ni­ko­wa­nie pęche­rza moczo­wego, osłu­chi­wa­nie dźwię­ków serca i płuc, kar­mie­nie przez zgłęb­nik, pie­lę­gna­cja sto­mii i ran odle­ży­no­wych. Dodat­kowo dzięki wymien­nym pier­siom z odwzo­ro­wa­nymi pato­lo­giami fan­tom umoż­li­wia wyko­ny­wa­nie bada­nia piersi a reali­stycz­nie odwzo­ro­wana pochwa i szyjka macicy umoż­li­wiają wyko­na­nie bada­nia gine­ko­lo­gicz­nego (w zesta­wie znaj­dują się wymienne szyjki macicy z pato­lo­giami).

 • Zaawansowany fantom do cewnikowania kobiety

  BT inc.
  7 793,28  (6 336,00  netto) Więcej o produkcie

  Trenażer w postaci miednicy kobiety przeznaczony do przeprowadzania cewnikowania, posiada realistycznie odwzorowane żeńskie genitalia. Prawidłowe wprowadzenie cewnika powoduje wypływ płynu, a samo wprowadzenie uruchamia ostrzegawczy sygnał dźwiękowy.

 • Fantom porodowy

  Nasco
  5 477,23  (4 453,03  netto) Więcej o produkcie

  Anatomiczny fantom miednicy żeńskiej pozwala na naukę procedur położniczych i odbierania porodu z wykorzystaniem wielu technik, w tym postępowania w przypadku przedwczesnego porodu. Fantom umożliwia również ćwiczenie chwytów Leopolda oraz zapoznanie się z budową anatomiczną żeńskiego układu rozrodczego, dzięki realistycznym punktom orientacyjnym takim jak kręgosłup, pochylony kanał rodny, kość biodrowa, kość kulszowa, kość krzyżowa, więzadło krzyżowo-kolcowe oraz wcięcie kulszowe większe.