platforma

Produkty
 • Domyślne sortowanie
 • Sortuj A do Z
 • Sortuj wg Popularności
 • Sortuj wg Ceny: od najniższej
 • Sortuj wg Ceny: od najwyższej
 • SAM4 Online- platforma e-learningowa do nauki osłuchiwania

  Cardionics
  Więcej o produkcie

  Platforma e-learningowa pozwalająca na naukę osłuchiwania dźwięków serca, płuc, perystaltyki jelit i szmerów (bruits). Platforma pozwala na dostosowanie zajęć do potrzeb dydaktyków, którzy mogą korzystać ze standardowych kursów dołączonych do platformy jak i wgrywać własne treści.

 • TEE Express

  TEE Express- symulator echokardiografii przezprzełykowej

  Surgical Science / Simbionix Products
  Więcej o produkcie

  Przenośny symulator echokardiografii przezprzełykowej zapewniający trening w dokładnie odwzorowanym środowisku dzięki obrazowi USG z realistycznymi anatomiami, artefaktami ultradźwiękowymi, fizjologią i patologiami.

 • PERC Mentor Suite

  PERC Mentor Suite- symulator interwencji pod kontrolą USG i fluoroskopii

  Surgical Science / Simbionix Products
  Więcej o produkcie

  Symulator zapewniający praktyczne szkolenie w zakresie nieograniczonej liczby zabiegów prowadzonych pod kontrolą ultrasonografii i fluoroskopii, obsługujących wiele specjalności. Żaden inny symulator nie zapewnia podobnego doświadczenia edukacyjnego, w tym wskazówek dotyczących procedury krok po kroku, etykiet anatomicznych i oceny osoby szkolonej. W zależności od dołączonego modułu umożliwia trening torakocentezy, perikardiocentezy lub kaniulacji naczyń centralnych (szyja).

 • BRONCH MENTOR – jako platforma do GI Mentor

  Surgical Science / Simbionix Products
  Więcej o produkcie

  Plat­forma szko­le­niowa BRONCH Men­tor współ­dzie­lona wraz z GI Men­tor zapew­nia ela­styczne i wysoce wszech­stronne śro­do­wi­sko szko­le­niowe z zakresu bron­cho­sko­pii przy uży­ciu bron­cho­skopu gięt­kiego.

  Umoż­li­wia pro­wa­dze­nie tre­ningu zespo­ło­wego i indy­wi­du­la­nego. Posiada bogaty wachlarz dostęp­nych zadań opie­ra­ją­cych się na ćwi­cze­niu pod­sta­wo­wych umie­jęt­no­ści oraz kom­plet­nych pro­ce­du­rach dia­gno­stycz­nych i tera­peu­tycz­nych.

  Posiada sze­reg cech zapew­niających rze­czy­wi­sty tre­ning na wyso­kim pozio­mie: wyko­ny­wa­nie zabie­gów przy uży­ciu auten­tycz­nego bron­cho­skopu z doty­ko­wym sprzę­że­niem zwrot­nym i reali­styczną wizu­ali­za­cją, moż­li­wość poda­wa­nia pły­nów przy uży­ciu fizycz­nej strzy­kawki, leżąca lub sie­dząca pozy­cja robo­cza, moż­li­wość wpro­wa­dza­nia endo­skopu doust­nego lub noso­wego, i wiele wię­cej.

  Ponadto tre­ning wspie­rany jest przez pomoce dydak­tyczne zwięk­sza­jące per­cep­cję oraz wie­dzę ana­to­miczną, takie jak dyna­miczne pod­po­wie­dzi na ekra­nie lub inte­rak­tywne mapy ana­to­miczne 3D.

  Posiada sze­reg wskaź­ni­ków efek­tyw­no­ści umoż­li­wia­ją­cych przepro­wa­dze­nie kom­plek­so­wej oceny oraz spra­wo­wa­nie kon­troli nad prze­pro­wa­dza­nym tre­ningiem.