trauma

Produkty
 • Domyślne sortowanie
 • Sortuj A do Z
 • Sortuj wg Popularności
 • Sortuj wg Ceny: od najniższej
 • Sortuj wg Ceny: od najwyższej
 • Sortuj wg Daty: od najnowszych
 • TRAUMA VR- Moduł intubacji

  Surgical Science / Simbionix Products
  Więcej o produkcie

  Immersyjne środowisko pozwalające na przećwiczenie pełnego zarządzania drogami oddechowymi w realistycznym środowisku wizualnym, słuchowym i dotykowym, dla różnych wirtualnych pacjentów i z różnym stopniem trudności.

 • Zestaw ran Trauma dorosłego

  Gaumard
  3 780,96  (3 073,95  netto) Więcej o produkcie

  Zestaw 10 silikonowych ran Trauma obejmuje różnorodne 8 typów ran przedstawiających rany postrzałowe, otwarte złamania, wytrzewienie jelit i wiele innych. Rany mogą być wykorzystywany między innymi do ćwiczeń udzielania pierwszej pomocy na polu walki. 

 • Symu­la­tor ura­zowy pacjenta doro­słego Trauma Hal S3040.50

  Gaumard
  Więcej o produkcie

  Zaawan­so­wany symu­la­tor doro­słego pacjenta, z bez­prze­wo­do­wym zasię­giem aż do 300 m i pracą liczącą 8 godzin bez koniecz­no­ści łado­wa­nia. Odw­zo­ro­wuje cechy ludz­kiego ciała takie jak wygląd oraz ruchome stawy pozwa­la­jące na ukła­da­nie i pracę symu­la­tora w róż­nych pozy­cjach, np. leżą­cej na wznak, na brzu­chu lub sie­dzą­cej a także na prze­cią­ga­nie i nosze­nie. Umoż­li­wia poda­wa­nie leków doszpi­kowo w prawy pisz­czel, odsy­sa­nie płynu z dróg odde­cho­wych oraz płyn­nej symu­lo­wa­nej tre­ści żołąd­ko­wej. Posiada 2 koń­czyny ura­zowe- górną i dolną. Miej­sca ura­zowe syn­ch­ro­ni­zują krwa­wie­nie tęt­ni­cze z czę­sto­ścią ude­rzeń serca i ciśnie­niem krwi, a ciśnie­nie krwi wpływa na tempo krwo­toku. Sen­sory na koń­czy­nie gór­nej i dol­nej wykry­wają zało­że­nie opa­ski uci­sko­wej. W dodatku nacisk na tęt­nicy udo­wej redu­kuje lub zatrzy­muje krwa­wie­nie w nodze.