Fantomy reanimacyjne BLS / RKO

Produkty
 • Sortuj A do Z
 • Sortuj wg Popularności
 • Zaawansowany pełnopostaciowy fantom BLS/RKO z oprogramowaniem monitor…

  BT inc.
  24 796,80  (20 160,00  netto) Więcej o produkcie

  Zaawan­so­wany peł­no­po­sta­ciowy fan­tom BLS/RKO z feed­back w cza­sie rze­czy­wi­stym wyświe­tla­nym na table­cie. Umoż­li­wia moni­to­ro­wa­nie danych doty­czą­cych uci­sku klatki pier­sio­wej i wen­ty­la­cji w cza­sie rze­czy­wi­stym, spraw­dze­nie tętna i dróg odde­cho­wych, defi­bry­la­cji i wiele innych.

 • SUPER CHLOE- fantom pielęgnacyjny osoby dorosłej z możliwością intuba…

  Gaumard
  25 156,27  (20 452,25  netto) Więcej o produkcie

  Peł­no­po­sta­ciowy fan­tom osoby doro­słej umoż­li­wia­jący ćwi­cze­nie sze­ro­kiego zakresy pro­ce­dur pie­lę­gniar­skich takich jak iniek­cje dożylne, domię­śniowe oraz pod­skórne, cew­ni­ko­wa­nie pęche­rza moczo­wego, osłu­chi­wa­nie dźwię­ków serca i płuc, kar­mie­nie przez zgłęb­nik, pie­lę­gna­cja sto­mii i ran odle­ży­no­wych. Dodat­kowo dzięki wymien­nym pier­siom z odwzo­ro­wa­nymi pato­lo­giami fan­tom umoż­li­wia wyko­ny­wa­nie bada­nia piersi a reali­stycz­nie odwzo­ro­wana pochwa i szyjka macicy umoż­li­wiają wyko­na­nie bada­nia gine­ko­lo­gicz­nego (w zesta­wie znaj­dują się wymienne szyjki macicy z pato­lo­giami).

 • Sherpa X Fantom BLS z aplikacją

  BT inc.
  4 870,80  (3 960,00  netto) Więcej o produkcie

  Sherpa X została zaprojektowana tak, aby motywować ćwiczących do brania czynnego udziału w szkoleniach BLS. Intuicyjny asystent, dzięki różnym modułom umożliwia zarówno samodzielny trening jak i egzaminowanie umiejętności kursantów. Oprogramowanie fantomu posiada unikalny tryb gry łączący zabawę i naukę oraz możliwość porównywania wyników ćwiczących według rankingu.
  Możliwość podłączenia jednocześnie do 6 fantomów umożliwia instruktorowi przeprowadzanie ćwiczeń grupowych.

 • Pediatryczny fantom do nauki BLS/RKO z monitorowaniem poprawności Bra…

  Nasco
  4 215,21  (3 427,00  netto) Więcej o produkcie

  Fan­tom do nauki BLS/RKO w postaci torsu sied­mio­let­niego dziecka z moż­li­wo­ścią elek­tro­nicz­nego moni­to­ro­wa­nia popraw­no­ści wyko­ny­wa­nych czyn­no­ści (umiesz­cze­nie rąk, popraw­ność uci­śnięć oraz wen­ty­la­cji). Fan­tom posiada wymienne czę­ści twa­rzowe oraz drogi odde­chowe.

 • Newborn Pedi- Fantom Pielęgnacyjny i BLS/RKO z monitorowaniem OMNI2

  Gaumard
  13 557,53  (11 022,38  netto) Więcej o produkcie

  Peł­no­po­sta­ciowy fan­tom nowo­rodka prze­zna­czony do nauki czyn­no­ści pie­lę­gna­cyj­nych i RKO/BLS z moż­li­wo­ścią bez­prze­wo­do­wego moni­to­ro­wa­nia popraw­no­ści wyko­ny­wa­nych czyn­no­ści resu­scy­ta­cyj­nych na table­cie z kolo­ro­wym wyświe­tla­czem. Ćwi­czący ma moż­li­wość wyko­na­nia intu­ba­cji, iniek­cji dożyl­nej, doszpi­ko­wej, bada­nia tętna oraz cew­ni­ko­wa­nie pępo­winy.

 • Fantom niemowlęcia BLS/RKO Susie Simon

  Gaumard
  2 770,27  (2 252,25  netto) Więcej o produkcie

  Fan­tom przed­sta­wia peł­no­po­sta­ciowe nie­mowlę z pełni ruchomą głową oraz szczęką z języ­kiem. Model umoż­li­wia naukę pod­sta­wo­wych zabie­gów resty­tu­cyj­nych. Posiada ana­to­miczne punkty orien­ta­cyjne umoż­li­wiające pra­wi­dłowe uło­że­nie dłoni oraz reali­styczne odwzo­ro­wane dło­nie oraz palce u rąk i stóp. Fan­tom posiada moż­li­wość pal­pa­cyj­nego bada­nia tętna na tęt­nicy udo­wej i ramie­nio­wej. Zasto­so­wa­nie wymien­nych jed­no­ra­zo­wych dróg odde­cho­wych umoż­li­wia higie­niczne wyko­na­nie wen­ty­la­cji usta-usta.

 • Fantom do RKO/BLS niemowlęcia KIM CPR

  Nasco
  2 234,91  (1 817,00  netto) Więcej o produkcie

  Fantom przeznaczony do nauki RKO/BLS przedstawiający realistycznie odwzorowane niemowlę. Wypełniony jest specjalną pianką, co wyklucza ryzyko połamania wewnętrznych części. Posiada indywidualne części twarzowe i całkowicie wymienne drogi oddechowe z zaworem.

 • Fantom do nauki BLS/RKO z zintegrowanym feedbackiem

  BT inc.
  3 099,60  (2 520,00  netto) Więcej o produkcie

  Fan­tom do nauki prze­pro­wa­dza­nia BLS/RKO, który umoż­li­wia moni­to­ro­wa­nie popraw­no­ści wyko­ny­wa­nia uci­śnięć klatki pier­sio­wej dzięki wbu­do­wa­nemu wyświe­tla­czowi LCD. Wyświe­tlacz umoż­li­wia moni­to­ro­wa­nie cał­ko­wi­tej ilo­ści wyko­na­nych uci­śnięć klatki pier­sio­wej, łącz­nej ilość uci­śnięć pra­wi­dło­wych, pra­wi­dło­wość głę­bo­ko­ści uci­śnię­cia, pręd­kość uci­śnięć (zbyt wolno, pra­wi­dłowo, zbyt szybko) oraz czy relak­sa­cja była nie­kom­pletna.

 • Fantom BLS/RKO pięcioletniego dziecka

  Gaumard
  4 449,22  (3 617,25  netto) Więcej o produkcie

  Peł­no­po­sta­ciowy fan­tom pię­cio­let­niego dziecka prze­zna­czony do nauki wyko­ny­wa­nia RKO/BLS, wyko­ny­wa­nia iniek­cji domię­śnio­wej. Dodat­kowo fan­tom posiada osobno odlane palce umoż­li­wia­jące naukę ban­da­żo­wa­nia oraz jedna z źre­nic jest roz­sze­rzona. Posiada cało­ściowo wymienne drogi odde­chowe do wyko­ny­wa­nia higie­nicz­nej wen­ty­la­cji usta-usta.