Fantomy reanimacyjne BLS / RKO

Produkty
 • Sortuj A do Z
 • Sortuj wg Popularności
 • Basic Buddy- fantom do nauki RKO/BLS

  Nasco
  Więcej o produkcie

  Eko­no­miczny fan­tom do nauki resu­scy­ta­cji krą­że­niowo odde­cho­wej prze­zna­czony do nauki więk­szych grup ćwi­czą­cych.

 • Fantom ALS osoby dorosłej Code Blue III z OMNI2

  Więcej o produkcie

  Pełnopostaciowy fantom osoby dorosłej przeznaczony do praktyki i nauki czynności związanych z zaawansowanymi zabiegami resuscytacyjnymi (ALS). Dzięki całkowitej bezprzewodowości umożliwia realistyczne przeprowadzenie scenariuszy in situ, w transporcie lub w sali symulacyjnej bez zakłóceń. Dołączony do zestawu tablet z zainstalowanym oprogramowaniem w języku polskim umożliwia monitorowanie poprawności wykonywania RKO/BLS w czasie rzeczywistym. Wbudowane kompresory umożliwiają ciągłe unoszenie klatki piersiowej oraz generują tętna.

 • Fantom ALS osoby dorosłej Code Blue III z systemem UNI

  Więcej o produkcie

  Pełnopostaciowy fantom osoby dorosłej przeznaczony do praktyki i nauki czynności związanych z zaawansowanymi zabiegami resuscytacyjnymi (ALS). Dzięki całkowitej bezprzewodowości umożliwia realistyczne przeprowadzenie scenariuszy in situ, w transporcie lub w sali symulacyjnej bez zakłóceń. Dołączony do zestawu laptop z zainstalowanym oprogramowaniem w języku polskim umożliwia monitorowanie poprawności wykonywania RKO/BLS w czasie rzeczywistym oraz integrację z systemem audio-video oraz opcjonalnym symulatorem respiratora. Wbudowane kompresory umożliwiają ciągłe unoszenie klatki piersiowej oraz generują tętna.

 • Fantom BLS pięcioletniego dziecka z monitorowaniem poprawności uciśni…

  Gaumard
  7 250,85  (5 895,00  netto) Więcej o produkcie

  Fantom  pięcioletniego dziecka przeznaczony do nauki i ćwiczeń procedury RKO/BLS. Realistycznie odwzorowuje cechy ciała ludzkiego, takie jak ruchome stawy, w pełni ruchoma głowa i szczęka, ręce oraz palce u stóp i rąk. W zestawie znajduje się  urządzenie umożliwiające weryfikację jakości przeprowadzanej procedury RKO/BLS w czasie rzeczywistym oraz eksport danych na potrzeby debriefingu.

 • Fantom BLS/RKO pięcioletniego dziecka

  Gaumard
  4 449,22  (3 617,25  netto) Więcej o produkcie

  Peł­no­po­sta­ciowy fan­tom pię­cio­let­niego dziecka prze­zna­czony do nauki wyko­ny­wa­nia RKO/BLS, wyko­ny­wa­nia iniek­cji domię­śnio­wej. Dodat­kowo fan­tom posiada osobno odlane palce umoż­li­wia­jące naukę ban­da­żo­wa­nia oraz jedna z źre­nic jest roz­sze­rzona. Posiada cało­ściowo wymienne drogi odde­chowe do wyko­ny­wa­nia higie­nicz­nej wen­ty­la­cji usta-usta.

 • Fantom do nauki BLS/RKO z zintegrowanym feedbackiem

  BT inc.
  3 099,60  (2 520,00  netto) Więcej o produkcie

  Fan­tom do nauki prze­pro­wa­dza­nia BLS/RKO, który umoż­li­wia moni­to­ro­wa­nie popraw­no­ści wyko­ny­wa­nia uci­śnięć klatki pier­sio­wej dzięki wbu­do­wa­nemu wyświe­tla­czowi LCD. Wyświe­tlacz umoż­li­wia moni­to­ro­wa­nie cał­ko­wi­tej ilo­ści wyko­na­nych uci­śnięć klatki pier­sio­wej, łącz­nej ilość uci­śnięć pra­wi­dło­wych, pra­wi­dło­wość głę­bo­ko­ści uci­śnię­cia, pręd­kość uci­śnięć (zbyt wolno, pra­wi­dłowo, zbyt szybko) oraz czy relak­sa­cja była nie­kom­pletna.

 • Fantom do RKO/BLS niemowlęcia KIM CPR

  Nasco
  2 234,91  (1 817,00  netto) Więcej o produkcie

  Fantom przeznaczony do nauki RKO/BLS przedstawiający realistycznie odwzorowane niemowlę. Wypełniony jest specjalną pianką, co wyklucza ryzyko połamania wewnętrznych części. Posiada indywidualne części twarzowe i całkowicie wymienne drogi oddechowe z zaworem.

 • Fantom niemowlęcia BLS/RKO Susie Simon

  Gaumard
  2 770,27  (2 252,25  netto) Więcej o produkcie

  Fan­tom przed­sta­wia peł­no­po­sta­ciowe nie­mowlę z pełni ruchomą głową oraz szczęką z języ­kiem. Model umoż­li­wia naukę pod­sta­wo­wych zabie­gów resty­tu­cyj­nych. Posiada ana­to­miczne punkty orien­ta­cyjne umoż­li­wiające pra­wi­dłowe uło­że­nie dłoni oraz reali­styczne odwzo­ro­wane dło­nie oraz palce u rąk i stóp. Fan­tom posiada moż­li­wość pal­pa­cyj­nego bada­nia tętna na tęt­nicy udo­wej i ramie­nio­wej. Zasto­so­wa­nie wymien­nych jed­no­ra­zo­wych dróg odde­cho­wych umoż­li­wia higie­niczne wyko­na­nie wen­ty­la­cji usta-usta.

 • HAL S315.400 Zaawansowany, wielofunkcyjny fantom do udrożniania dróg …

  Gaumard
  15 958,02  (12 974,00  netto) Więcej o produkcie

  Zaawan­so­wany tre­na­żer odde­chowy w postaci torsu doro­słego czło­wieka pozwala ćwi­czą­cym na prak­tyczne roz­po­zna­nie i postę­po­wa­nie z trud­nymi dro­gami odde­chowymi za pomocą intu­ba­cji dotcha­wicz­nej lub inter­wen­cji chi­rur­gicz­nej, prze­pro­wa­dza­nia RKO oraz postę­po­wa­nia przy odmie płuc­nej (obar­cze­nie i wpro­wa­dze­nie drenu).