Badania USG

Produkty
 • Sortuj A do Z
 • Sortuj wg Popularności
 • Sortuj wg Ceny: od najniższej
 • Sortuj wg Ceny: od najwyższej
 • Symulator USG SonoMan

  Simulab
  Więcej o produkcie

  Fantom w postaci torsu dorosłego mężczyzny z udami przeznaczony do nauki wykonywania badania ultrasonograficznego. Dostarczany z oprogramowaniem posiadającym rozbudowaną bibliotekę obrazów i wideo patologii. Stanowi platformę szkoleniową w zakresie diagnostyki ultradźwiękowej. Prezentowane obrazy zdjęcia i filmy pochodzą od rzeczywistych pacjentów, co dodatkowo podkreśla realizm treningu.

 • Trenażer do ćwiczenia znieczulenia miejscowego przy użyciu USG –…

  Trucorp
  7 943,34  (6 458,00  netto) Więcej o produkcie

  TruNerveBlock to trenażer przeznaczony do ćwiczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do wykorzystywania ultrasonografii przy zabiegach znieczulenia miejscowego i dostępu naczyniowego. Wkładka trenażera zawiera warstwę naskórka, dwa naczynia, wiązkę nerwową (z otaczającą ją tętnicą i żyłą), złamaną kość i powięź. Trenażer posiada uszkodzoną strukturę kości i zapadnięte naczynia, co pozwala na efektywne ćwiczenie rutynowego zakładania wenflonu do różnych rodzajów żył, niezbędnego przy wykonywaniu znieczulenia miejscowego.

   

 • Vaussim- Symulator USG współpracujący z fantomami

  Accurate Srl.
  Więcej o produkcie

  Zestaw do nauki pro­ce­dur USG współ­pra­cu­jący z symu­la­to­rem doro­słego czło­wieka posia­da­jący moż­li­wość symu­la­cji i wyświe­tla­nia wizu­ali­za­cji USG z real­nymi obra­zami np. pro­ce­dur FAST, eFAST, RUSH poka­zy­wa­nymi na oddziel­nym kom­pu­te­rze symu­lu­ją­cym ultra­so­no­graf. W zesta­wie znaj­duje się 15 czuj­ni­ków RFID, które mogą zostać umiesz­czone w dowol­nym miej­scu fan­tomu lub symu­la­tora. Moż­li­wość doda­wa­nia do biblio­teki wła­snych obra­zów