Experess

Produkty
 • Domyślne sortowanie
 • Sortuj A do Z
 • Sortuj wg Popularności
 • Sortuj wg Ceny: od najniższej
 • Sortuj wg Ceny: od najwyższej
 • BRONCH Mentor Express

  BRONCH Mentor Express- przenośny symulator zabiegów bronchoskopowych

  Surgical Science / Simbionix Products
  Więcej o produkcie

  Przenośna i kompaktowa plat­forma szko­le­niowa w spo­sób kom­plek­sowy zapewniająca narzędzia nie­zbędne do szko­le­nia z zakresu bron­cho­sko­pii przy uży­ciu bron­cho­skopu gięt­kiego. System łączy w sobie róż­no­rodne moż­li­wo­ści prak­tyczne, zapew­niając pro­gram szko­le­nia bron­cho­sko­po­wego, skła­da­jący się z zadań obej­mu­ją­cych tre­ning pod­sta­wo­wych umie­jęt­no­ści i peł­nych pro­ce­dur kli­nicz­nych oraz poste­po­wa­nia w nagłych przy­pad­kach.

 • LAP Mentor Express

  LAP Mentor Express- przenośny symulator laparoskopowy- wersja biurkowa

  Surgical Science / Simbionix Products
  Więcej o produkcie

  Symulator LAP Mentor Express stanowi przenośną, desktopową platformę szkoleniową z zakresu treningu zabiegów laparoskopowych. Został stworzony w oparciu o opinie ekspertów ze środowiska medycznego oraz doświadczonych szkoleniowców. Dzięki niewielkim rozmiarom jest łatwy w przenoszeniu.  Zawiera 18 różnych modułów oraz blisko 70 scenariuszy symulacyjnych, włączając w to zabiegi z zakresu chirurgii ogólnej, bariatrycznej, ginekologii, urologii, proktologii oraz kardiochirurgii.

  Po zakończonej symulacji dostępne są kompleksowe sprawozdania z przeprowadzonego ćwiczenia zapewniające informacje zwrotne, umożliwiające dokonanie oceny  poziomu umiejętności, efektywności szkolenia oraz poczynionych postępów przez ćwiczącego.