niska wierność

Produkty
 • Domyślne sortowanie
 • Sortuj A do Z
 • Sortuj wg Popularności
 • Sortuj wg Ceny: od najniższej
 • Sortuj wg Ceny: od najwyższej
 • NEWBORN PEDI zaawansowany fantom noworodka

  Gaumard
  16 393,49  (13 328,04  netto) Więcej o produkcie

  Zaawansowany fantom przedstawiający postać urodzonego w terminie noworodka. Realistyczność treningu zapewnia m.in. gładka skóra na całym ciele, realistyczna wytrzymałość, zasięg ruchu w stawach oraz elastyczny kręgosłup. Trening obejmuje szeroki zakres zabiegów, takich jak iniekcje: dożylne, doszpikowe i dolędźwiowe, intubacja, cewnikowanie pęcherza moczowego i pępowiny,  i wiele więcej.

 • LM026M Koken Baby Boy pielęgnacyjny fantom noworodka- chłopiec

  Koken
  6 526,87  (5 306,40  netto) Więcej o produkcie

  Fan­tom przed­sta­wia nowo­rodka- chłopca o reali­stycz­nych wymia­rach i wadze i jest prze­zna­czony do nauki czyn­no­ści pie­lę­gna­cyj­nych. Bezsz­wowa struk­tura wyko­nana z kau­czuku sili­ko­no­wego two­rzy nie­zwy­kle reali­styczne wra­że­nia doty­kowe i wizu­alne oraz posiada odwzo­ro­wane fałdy skórne. Dzięki bez­sz­wo­wej struk­tu­rze skóra jest wodo­od­porna. Fan­tom umoż­li­wia mię­dzy innymi ćwi­cze­nie takich czyn­no­ści jak np.: kąpiel (pod­trzy­my­wa­nie główki i koń­czyn, zabez­pie­cze­nie uszu), zmiany pie­lu­chy, pomiar ciała, wyko­ny­wa­nie pro­stych ćwi­czeń fizycz­nych, umiesz­cza­nie ter­mo­me­tru dood­byt­ni­czego, prze­pro­wa­dze­nie lewa­tywy, pie­lę­gna­cja kikuta pępo­wi­no­wego oraz pępka po odpad­nię­ciu kikuta czy umiesz­cza­nie rurki odsy­sa­ją­cej.

 • LM026G Koken Baby Girl pielęgnacyjny fantom noworodka- dziewczynka

  Koken
  6 980,13  (5 674,90  netto) Więcej o produkcie

  Fan­tom przed­sta­wia nowo­rodka- dziew­czynki, o reali­stycz­nych wymia­rach i wadze prze­zna­czony do nauki czyn­no­ści pie­lę­gna­cyj­nych. Bezsz­wowa struk­tura wyko­nana z kau­czuku sili­ko­no­wego two­rzy nie­zwy­kle reali­styczne wra­że­nia doty­kowe i wizu­alne- fan­tom posiada odwzo­ro­wane fałdy ciała. Bezsz­wowa struk­tura skóry jest wodo­od­porna. Usta nowo­rodka odwzo­ro­wują kształt ust pod­czas kar­mie­nia co umoż­li­wia dodat­kowo naukę przy­sta­wia­nia piersi. Fan­tom umoż­li­wia mię­dzy innymi ćwi­cze­nie takich czyn­no­ści jak np.: kąpiel (pod­trzy­my­wa­nie główki i koń­czyn, zabez­pie­cze­nie uszu), zmiany pie­lu­chy, pomiar ciała, wyko­ny­wa­nie pro­stych ćwi­czeń fizycz­nych, umiesz­cza­nie ter­mo­me­tru dood­byt­ni­czego, prze­pro­wa­dze­nie lewa­tywy, pie­lę­gna­cja kikuta pępo­wi­no­wego oraz pępka po odpad­nię­ciu kikuta czy umiesz­cza­nie rurki odsy­sa­ją­cej.