Średnia wierność

Produkty
 • Domyślne sortowanie
 • Sortuj A do Z
 • Sortuj wg Popularności
 • Sortuj wg Ceny: od najniższej
 • Sortuj wg Ceny: od najwyższej
 • Vaussim- Symulator USG współpracujący z fantomami

  Accurate Srl.
  Więcej o produkcie

  Zestaw do nauki pro­ce­dur USG współ­pra­cu­jący z symu­la­to­rem doro­słego czło­wieka posia­da­jący moż­li­wość symu­la­cji i wyświe­tla­nia wizu­ali­za­cji USG z real­nymi obra­zami np. pro­ce­dur FAST, eFAST, RUSH poka­zy­wa­nymi na oddziel­nym kom­pu­te­rze symu­lu­ją­cym ultra­so­no­graf. W zesta­wie znaj­duje się 15 czuj­ni­ków RFID, które mogą zostać umiesz­czone w dowol­nym miej­scu fan­tomu lub symu­la­tora. Moż­li­wość doda­wa­nia do biblio­teki wła­snych obra­zów

 • Zaawansowany fantom ALS Hal S1000

  Gaumard
  Więcej o produkcie

  Pełnopostaciowy symulator dorosłego pacjenta z możliwością pracy bezprzewodowej. Oferuje wszechstronne rozwiązania w ćwiczeniach opartych na postępowaniu w sytuacjach kryzysowych jak i zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych (ALS). Co więcej informacje o przeprowadzonym RKO podawane są w czasie rzeczywistym. Umożliwia ćwiczenie w jak najbardziej realistycznych warunkach, dzięki możliwości wykorzystania sprzętu klinicznego. Wewnętrzny akumulator umożliwia ciągłą pracę nawet do 5 godzin.