Dorośli

Produkty
 • Domyślne sortowanie
 • Sortuj A do Z
 • Sortuj wg Popularności
 • Sortuj wg Ceny: od najniższej
 • Sortuj wg Ceny: od najwyższej
 • SAM Basic- fantom do nauki osłuchiwania z dedykowanym stetoskopem

  SAM Basic- fantom do nauki osłuchiwania z dedykowanym stetoskopem

  3B Scientific
  Więcej o produkcie

  Fantom osoby dorosłej, przeznaczony do nauki osłuchiwania z użyciem dedykowanego stetoskopu. Fantom umożliwia osłuchiwanie 18 tonów serca, 20 dźwięków płuc, 6 dźwięków perystaltyki jelit oraz 1 szmer typu bruit.

 • do nauki osłuchiwania osoby dorosłej oraz niemowlęcia

  Zestaw fantomów do nauki osłuchiwania osoby dorosłej oraz niemowlęcia

  Nasco
  Więcej o produkcie

  Zestaw fantomów do nauki osłuchiwania dźwięków serca, płuc oraz jelit. Zestaw obejmuje fantom w formie torsu osoby dorosłej oraz pełnopostaciowy fantom niemowlęcia. Zarządzanie dźwiękami odbywa się za pomocą bezprzewodowych kontrolerów z możliwością sterowania na odległość do 30m. Oprócz nauki osłuchiwania fantom noworodka umożliwia trening takich czynności jak: udrożnianie dróg oddechowych, cewnikowanie żyły pępowinowej i wiele więcej.

 • Zaawansowany fantom auscultacyjny Sam 3G

  3B Scientific
  Więcej o produkcie

  Fan­tom przed­sta­wia­jący tors doro­słego męż­czy­zny. Prze­zna­czony jest do nauki osłu­chi­wa­nia odgło­sów pracy serca, płuc i jelit. Dostar­czany jest z opro­gra­mo­wa­niem wypo­sa­żo­nym w obszerną biblio­teką liczącą ponad 100 odgło­sów, zarówno pra­wi­dło­wych jak i pato­lo­gicz­nych, w tym 24 dźwięki serca i płuc pocho­dzące od praw­dzi­wych pacjen­tów. Fan­tom współ­pra­cuje z dowol­nym ste­to­sko­pem kli­nicz­nym co dodat­kowo pod­kre­śla realizm tre­ningu.

 • Fantom do nauki osłuchiwania dźwięków serca i płuc z dedykowanym stet…

  Gaumard
  10 448,52  (8 494,73  netto) Więcej o produkcie

  Fan­tom przed­sta­wia peł­no­wy­mia­rowy fan­tom osoby doro­słej z głową oraz wyczu­wal­nymi punk­tami orien­ta­cyj­nymi. Fan­tom jest prze­zna­czony do nauki osłu­chi­wa­nia dźwię­ków serca i płuc. Wraz z fan­tomem w zesta­wie znaj­duje się dedy­ko­wany ste­to­skop oraz znacz­niki dźwię­ków. Znacz­niki znaj­dują się w 13 miej­scach: 9 na przed­niej stro­nie klatki pier­sio­wej i 4 na tyl­nej.

 • System do nauki osłuchiwania Kikuzo

  BT inc.
  20 565,60  (16 720,00  netto) Więcej o produkcie

  System do nauki osłu­chi­wa­nia do nauki roz­po­zna­wa­nia dźwię­ków serca (28 dźwię­ków), płuc (20 dźwię­ków) i pery­stal­tyki jelit (4 dźwięki) z opro­gra­mo­wa­niem opar­tym na prze­glą­darce inter­ne­to­wej. Dźwięki sły­szalne są przez kli­niczny ste­to­skop. Moż­li­wość pal­pa­cji dzięki sili­ko­no­wej pod­kładce umiesz­czo­nej na gło­śniku.

 • sam II

  Zaawansowany fantom auskultacyjny Sam II

  Cardionics
  Więcej o produkcie

  Fantom przedstawiający tors dorosłego mężczyzny przeznaczony jest do nauki osłuchiwania odgłosów pracy serca, płuc i jelit. Dostarczany jest z oprogramowaniem wyposażonym w  obszerną biblioteką liczącą aż 85 odgłosów, zarówno prawidłowych jak i patologicznych. Fantom może współpracować z dowolnym stetoskopem klinicznym co dodatkowo podkreśla realizm treningu.