Defibrylacja/monitorowanie EKG

Produkty
 • Sortuj A do Z
 • Sortuj wg Popularności
 • Sortuj wg Ceny: od najniższej
 • Sortuj wg Ceny: od najwyższej
 • 12-odprowadzeniowe EKG – opcja do symulatorów firmy Gaumard

  Gaumard
  Więcej o produkcie

  12-odprowadzeniowe EKG – opcja rozszerzenia funkcjonalności symulatorów pacjenta dorosłego HAL. Umożliwia rejestrację 12 odprowadzeń EKG z wykorzystaniem klinicznego elektrokardiografu. Wbudowany w oprogramowanie interaktywny edytor umożliwia zaawansowane sterowanie przebiegiem fali EKG.

 • Fantom z 12-odprowadzeniowym EKG i modelowaniem zawału mięśnia sercow…

  Gaumard
  Więcej o produkcie

  Peł­no­po­sta­ciowy fan­tom doro­słego czło­wieka umoż­li­wia­jący moni­to­ro­wa­nie pracy serca 12-odpro­wa­dze­nio­wym, kli­nicz­nym EKG Umoż­li­wia szko­le­nie osób uczą­cych się w zakre­sie inter­pre­ta­cji EKG. i roz­po­zna­wa­nia zawału mię­śnia ser­co­wego. Za pośred­nic­twem opro­gra­mo­wa­nia umoż­li­wia kon­tro­lo­wa­nie symu­la­cji zawału mię­śnia ser­co­wego i pro­jek­to­wa­nie rytmu serca za pomocą inte­rak­tyw­nego edy­tora kształtu fali.

 • Hybrydowy symulator dla pacjenta standaryzowanego Bionic Hybrid Simul…

  Cardionics
  Więcej o produkcie

  Inno­wa­cyjny tre­na­żer w postaci koszulki z zamon­to­wa­nymi czuj­ni­kami. Umoż­li­wia ćwi­czą­cym wyko­na­nie bada­nia fizy­kal­nego na pozo­ran­cie lub pacjen­cie stan­da­ry­zo­wa­nym. Tre­ning obej­muje m.in. takie zabiegi jak osłu­chi­wa­nie dźwię­ków serca, płuc, pery­stal­tyki jelit czy pomiar tętna.