DOROSŁY

Produkty
 • Domyślne sortowanie
 • Sortuj A do Z
 • Sortuj wg Popularności
 • Sortuj wg Ceny: od najniższej
 • Sortuj wg Ceny: od najwyższej
 • Fantom szkoleniowy stanów nagłych

  Simulab
  Więcej o produkcie

  Fantom TraumaMan to prawidłowy anatomicznie model dorosłego mężczyzny w formie korpusu z podstawą kostki, przeznaczony do ćwiczeń różnych zaawansowanych zabiegów chirurgicznych, takich jak zakładanie drenów do klatki piersiowej wykonywania konikotomii, tracheotomii, perikardiocentezy i wiele innych. Wykorzystywany jest podczas szkoleń wojskowych, treningów elektrostymulacji mięśniowej (EMS), w chirurgii urazowej oraz zaawansowanych symulacjach udrażniania dróg oddechowych. Ponadto wspomaga budowanie umiejętności pracy w zespole ratunkowym. Z urządzenia można korzystać w pojedynkę, bądź grupowo.

 • 12-odprowadzeniowe EKG – opcja do symulatorów firmy Gaumard

  Gaumard
  Więcej o produkcie

  12-odprowadzeniowe EKG – opcja rozszerzenia funkcjonalności symulatorów pacjenta dorosłego HAL. Umożliwia rejestrację 12 odprowadzeń EKG z wykorzystaniem klinicznego elektrokardiografu. Wbudowany w oprogramowanie interaktywny edytor umożliwia zaawansowane sterowanie przebiegiem fali EKG.

 • Fantom dorosłego człowieka do nauki udrażniania dróg oddechowych przy zadławieniach

  Nasco
  2 927,39  (2 379,99  netto) Więcej o produkcie

  Fantom przedstawia postać osoby dorosłej i pozwala na naukę udrażniania dróg oddechowych przy zadławieniach. Posiada orientacyjne punkty anatomiczne, które ułatwiają ćwiczącemu podjęcie decyzji, gdzie położyć swoje dłonie tak, aby poprawnie wykonać manewr. Prawidłowo wykonane działanie skutkuje usunięciem ciała obcego

 • SUPER CHLOE- fantom pielęgnacyjny osoby dorosłej z możliwością intubacji i RKO/BLS

  Gaumard
  Więcej o produkcie

  Peł­no­po­sta­ciowy fan­tom osoby doro­słej umoż­li­wia­jący ćwi­cze­nie sze­ro­kiego zakresy pro­ce­dur pie­lę­gniar­skich takich jak iniek­cje dożylne, domię­śniowe oraz pod­skórne, cew­ni­ko­wa­nie pęche­rza moczo­wego, osłu­chi­wa­nie dźwię­ków serca i płuc, kar­mie­nie przez zgłęb­nik, pie­lę­gna­cja sto­mii i ran odle­ży­no­wych. Dodat­kowo dzięki wymien­nym pier­siom z odwzo­ro­wa­nymi pato­lo­giami fan­tom umoż­li­wia wyko­ny­wa­nie bada­nia piersi a reali­stycz­nie odwzo­ro­wana pochwa i szyjka macicy umoż­li­wiają wyko­na­nie bada­nia gine­ko­lo­gicz­nego (w zesta­wie znaj­dują się wymienne szyjki macicy z pato­lo­giami).

 • Zestaw ran powypadkowych – dorosły

  Gaumard
  4 999,27  (4 064,45  netto) Więcej o produkcie

  Zestaw zawiera nie­zbędne sili­ko­nowe rany do two­rze­nia sce­na­riu­szy ura­zo­wych. W zesta­wie znaj­dują się aż 23 rany przed­sta­wia­jące mię­dzy innymi opa­rze­nie, zła­ma­nia otwarte, rany po postrzale, nacię­cia, otar­cia.

 • Zestaw silikonowych ran urazowych – dorosły

  Gaumard
  4 159,06  (3 381,35  netto) Więcej o produkcie

  Dedy­ko­wany zestaw sili­ko­no­wych ran powy­pad­ko­wych umoż­li­wia­ją­cych symu­la­cję udzie­la­nia pomocy w wypad­kach maso­wych takich jak wypa­dek komu­ni­ka­cyjny lub eks­plo­zja. Zestaw ran umoż­li­wia ćwi­cze­nie popraw­nego zało­że­nia opa­trunku i trans­port poszko­do­wa­nego. W zesta­wie znaj­dują się rany takie jak: nacię­cia, otar­cia, zła­ma­nie otwarte. (11 typów ran, 18 ran w zesta­wie).

 • Zestaw ran Trauma dorosłego

  Gaumard
  3 780,96  (3 073,95  netto) Więcej o produkcie

  Zestaw 10 silikonowych ran Trauma obejmuje różnorodne 8 typów ran przedstawiających rany postrzałowe, otwarte złamania, wytrzewienie jelit i wiele innych. Rany mogą być wykorzystywany między innymi do ćwiczeń udzielania pierwszej pomocy na polu walki.