EKG

Produkty
 • Sortuj A do Z
 • Sortuj wg Popularności
 • Sortuj wg Ceny: od najniższej
 • Sortuj wg Ceny: od najwyższej
 • Fantom z 12-odprowadzeniowym EKG i modelowaniem zawału mięśnia sercowego

  Gaumard
  Więcej o produkcie

  Peł­no­po­sta­ciowy fan­tom doro­słego czło­wieka umoż­li­wia­jący moni­to­ro­wa­nie pracy serca 12-odpro­wa­dze­nio­wym, kli­nicz­nym EKG Umoż­li­wia szko­le­nie osób uczą­cych się w zakre­sie inter­pre­ta­cji EKG. i roz­po­zna­wa­nia zawału mię­śnia ser­co­wego. Za pośred­nic­twem opro­gra­mo­wa­nia umoż­li­wia kon­tro­lo­wa­nie symu­la­cji zawału mię­śnia ser­co­wego i pro­jek­to­wa­nie rytmu serca za pomocą inte­rak­tyw­nego edy­tora kształtu fali.

 • ionic Hybrid Simulator

  Hybrydowy symulator dla pacjenta standaryzowanego Bionic Hybrid Simulator

  Cardionics
  Więcej o produkcie

  Inno­wa­cyjny tre­na­żer w postaci koszulki z zamon­to­wa­nymi czuj­ni­kami. Umoż­li­wia ćwi­czą­cym wyko­na­nie bada­nia fizy­kal­nego na pozo­ran­cie lub pacjen­cie stan­da­ry­zo­wa­nym. Tre­ning obej­muje m.in. takie zabiegi jak osłu­chi­wa­nie dźwię­ków serca, płuc, pery­stal­tyki jelit czy pomiar tętna.

 • ionic Hybrid Simulator

  Hybrydowy symulator dla pacjenta standaryzowanego Bionic Hybrid Simulator – Wyprzedaż

  Cardionics
  Więcej o produkcie

  PRODUKT POWYSTAWOWY, MOŻE NOSIĆ ŚLADY UŻYTKOWANIA

  Inno­wa­cyjny tre­na­żer w postaci koszulki z zamon­to­wa­nymi czuj­ni­kami. Umoż­li­wia ćwi­czą­cym wyko­na­nie bada­nia fizy­kal­nego na pozo­ran­cie lub pacjen­cie stan­da­ry­zo­wa­nym. Tre­ning obej­muje m.in. takie zabiegi jak osłu­chi­wa­nie dźwię­ków serca, płuc, pery­stal­tyki jelit czy pomiar tętna.

 • Symulator EKG z adapterami

  Symulator EKG z adapterami

  Nasco
  5 327,13  (4 331,00  netto) Więcej o produkcie

  Symulator EKG z adapterami dedykowany do pracy z fantomami stanowiącymi narzędzie edukacyjne do nauki procedur ALS. Symuluje 17 różnych rytmów serca dorosłej osoby oraz pacjenta pediatrycznego.

 • Zaawansowany fantom auscultacyjny Sam 3G

  3B Scientific
  Więcej o produkcie

  Fan­tom przed­sta­wia­jący tors doro­słego męż­czy­zny. Prze­zna­czony jest do nauki osłu­chi­wa­nia odgło­sów pracy serca, płuc i jelit. Dostar­czany jest z opro­gra­mo­wa­niem wypo­sa­żo­nym w obszerną biblio­teką liczącą ponad 100 odgło­sów, zarówno pra­wi­dło­wych jak i pato­lo­gicz­nych, w tym 24 dźwięki serca i płuc pocho­dzące od praw­dzi­wych pacjen­tów. Fan­tom współ­pra­cuje z dowol­nym ste­to­sko­pem kli­nicz­nym co dodat­kowo pod­kre­śla realizm tre­ningu.