ALS

Produkty
 • Domyślne sortowanie
 • Sortuj A do Z
 • Sortuj wg Popularności
 • Sortuj wg Ceny: od najniższej
 • Sortuj wg Ceny: od najwyższej
 • Sortuj wg Daty: od najnowszych
 • Fantom ALS osoby dorosłej Code Blue z OMNI

  Fantom ALS osoby dorosłej Code Blue z OMNI

  Gaumard
  17 971,22  (14 610,75  netto) Więcej o produkcie

  Pełnopostaciowy fantom osoby dorosłej. Dedykowany do nauki wykonywania szeroko pojętych czynności pielęgnacyjnych oraz związanych z zaawansowanymi zabiegami resuscytacyjnymi (ALS).

 • Fantom ALS osoby dorosłej Code Blue z OMNI2

  Fantom ALS osoby dorosłej Code Blue z OMNI2

  Gaumard
  24 401,18  (19 838,36  netto) Więcej o produkcie

  Pełnopostaciowy fantom osoby dorosłej. Dedykowany do nauki wykonywania szeroko pojętych czynności pielęgnacyjnych oraz związanych z zaawansowanymi zabiegami resuscytacyjnymi (ALS). Bezprzewodowy system OMNI2 umożliwia monitorowanie przebiegu wykonywanego RKO/BLS w czasie rzeczywistym.

 • Fantom ALS osoby dorosłej Code Blue III z OMNI2

  Gaumard
  Więcej o produkcie

  Pełnopostaciowy fantom osoby dorosłej przeznaczony do praktyki i nauki czynności związanych z zaawansowanymi zabiegami resuscytacyjnymi (ALS). Dzięki całkowitej bezprzewodowości umożliwia realistyczne przeprowadzenie scenariuszy in situ, w transporcie lub w sali symulacyjnej bez zakłóceń. Dołączony do zestawu tablet z zainstalowanym oprogramowaniem w języku polskim umożliwia monitorowanie poprawności wykonywania RKO/BLS w czasie rzeczywistym. Wbudowane kompresory umożliwiają ciągłe unoszenie klatki piersiowej oraz generują tętna.

 • Zaawansowany fantom ALS Hal S1000

  Gaumard
  Więcej o produkcie

  Pełnopostaciowy symulator dorosłego pacjenta z możliwością pracy bezprzewodowej. Oferuje wszechstronne rozwiązania w ćwiczeniach opartych na postępowaniu w sytuacjach kryzysowych jak i zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych (ALS). Co więcej informacje o przeprowadzonym RKO podawane są w czasie rzeczywistym. Umożliwia ćwiczenie w jak najbardziej realistycznych warunkach, dzięki możliwości wykorzystania sprzętu klinicznego. Wewnętrzny akumulator umożliwia ciągłą pracę nawet do 5 godzin.

 • Fantom ALS osoby dorosłej Code Blue III z systemem UNI

  Gaumard
  Więcej o produkcie

  Pełnopostaciowy fantom osoby dorosłej przeznaczony do praktyki i nauki czynności związanych z zaawansowanymi zabiegami resuscytacyjnymi (ALS). Dzięki całkowitej bezprzewodowości umożliwia realistyczne przeprowadzenie scenariuszy in situ, w transporcie lub w sali symulacyjnej bez zakłóceń. Dołączony do zestawu laptop z zainstalowanym oprogramowaniem w języku polskim umożliwia monitorowanie poprawności wykonywania RKO/BLS w czasie rzeczywistym oraz integrację z systemem audio-video oraz opcjonalnym symulatorem respiratora. Wbudowane kompresory umożliwiają ciągłe unoszenie klatki piersiowej oraz generują tętna.

 • Symu­la­tor ura­zowy pacjenta doro­słego Trauma Hal S3040.50

  Gaumard
  Więcej o produkcie

  Zaawan­so­wany symu­la­tor doro­słego pacjenta, z bez­prze­wo­do­wym zasię­giem aż do 300 m i pracą liczącą 8 godzin bez koniecz­no­ści łado­wa­nia. Odw­zo­ro­wuje cechy ludz­kiego ciała takie jak wygląd oraz ruchome stawy pozwa­la­jące na ukła­da­nie i pracę symu­la­tora w róż­nych pozy­cjach, np. leżą­cej na wznak, na brzu­chu lub sie­dzą­cej a także na prze­cią­ga­nie i nosze­nie. Umoż­li­wia poda­wa­nie leków doszpi­kowo w prawy pisz­czel, odsy­sa­nie płynu z dróg odde­cho­wych oraz płyn­nej symu­lo­wa­nej tre­ści żołąd­ko­wej. Posiada 2 koń­czyny ura­zowe- górną i dolną. Miej­sca ura­zowe syn­ch­ro­ni­zują krwa­wie­nie tęt­ni­cze z czę­sto­ścią ude­rzeń serca i ciśnie­niem krwi, a ciśnie­nie krwi wpływa na tempo krwo­toku. Sen­sory na koń­czy­nie gór­nej i dol­nej wykry­wają zało­że­nie opa­ski uci­sko­wej. W dodatku nacisk na tęt­nicy udo­wej redu­kuje lub zatrzy­muje krwa­wie­nie w nodze.

 • STAT- Pełnopostaciowy fantom ALS

  Nasco
  Więcej o produkcie

  Fantom ALS zapewnia możliwość ćwiczenia pełnego zakresu umiejętności związanych z zaawansowanymi zabiegami resuscytacyjnymi. Fantom umożliwia monitorowanie rytmów serca przy użyciu klinicznego sprzętu dzięki dołączonemu symulatorowi rytmów EKG, defibrylacji, udrażniania dróg oddechowych, iniekcji dożylnych i resuscytacji krążeniowo oddechowej.

 • BT MAN- zaawansowany fantom ALS z informacją zwrotną

  BT inc.
  Więcej o produkcie

  Zaawan­so­wany fan­tom ALS zapew­nia­jący bar­dzo szcze­gó­łowy feed­back z prze­pro­wa­dza­nych czyn­no­ści za pomocą opro­gra­mo­wa­nia ste­ru­ją­cego jak np.: kąt odchy­le­nia głowy, siła jaką użyto laryn­go­skop, poło­że­nie rurki intu­ba­cyj­nej (pra­wi­dłowe, zbyt głę­boko lub do prze­łyku), obję­tość wen­ty­la­cji, popraw­no­ści uci­śnięć klatki pier­sio­wej,

  Dodat­kowo fan­tom umoż­li­wia osłu­chi­wa­nie dźwię­ków płuc i serca, odbar­cza­nia odmy, pomiaru ciśnie­nia, bada­nie tętna oraz wyko­na­nie ini­ke­cji (dożylne, doszpi­ko­wej w kość pisz­cze­lową i ramienną, oraz domię­śniową).

 • Deluxe CRiSis- tors ALS z EKG i defibrylacją

  Deluxe CRiSis- tors ALS z EKG i defibrylacją

  Nasco
  21 654,32  (17 605,14  netto) Więcej o produkcie

  Fantom ALS w postaci torsu z dołączonym interaktywnym symulatorem EKG.

 • Fantom ALS osoby dorosłej- tors

  Fantom ALS osoby dorosłej- tors

  Nasco
  Więcej o produkcie

  Fantom ALS osoby dorosłej z możliwością monitorowania pracy serca klinicznym kardiomonitorem.

 • STAT- pełnopostaciowy fantom ALS

  STAT- pełnopostaciowy fantom ALS z zaawansowanymi drogami oddechowymi

  Nasco
  Więcej o produkcie

  Pełnopostaciowy fantom dedykowany do ćwiczenia pełnego zakresu umiejętności związanych z zaawansowanymi zabiegami resuscytacyjnymi. Fantom umożliwia monitorowanie rytmów serca przy użyciu klinicznego sprzętu dzięki dołączonemu symulatorowi rytmów EKG, wykonywanie defibrylacji, udrażnianie dróg oddechowych, wykonywanie iniekcji dożylnych i resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

 • Fantom ALS

  Fantom ALS

  Nasco
  Więcej o produkcie

  Fantom ALS zapewniający możliwość ćwiczenia pełnego zakresu umiejętności związanych z zaawansowanymi zabiegami resuscytacyjnymi. Fantom umożliwia monitorowanie rytmów serca dzięki symulatorowi rytmów EKG, udrażnianie dróg oddechowych, wykonywanie iniekcji dożylnych, domięśniowych i wiele więcej.