niemowlę

Produkty
 • Domyślne sortowanie
 • Sortuj A do Z
 • Sortuj wg Popularności
 • Sortuj wg Ceny: od najniższej
 • Sortuj wg Ceny: od najwyższej
 • Sortuj wg Daty: od najnowszych
 • Trenażer – nauka zabezpieczania dróg oddechowych niemowlęcia

  Nasco
  5 845,59  (4 752,51  netto) Więcej o produkcie

  Tre­na­żer przed­sta­wia­jący głowę nie­mow­lę­cia, wyko­nany z ela­stycz­nego, roz­cią­gli­wego two­rzywa odwzo­ro­wu­ją­cego ludz­kie tkanki. Posiada reali­styczne punkty orien­ta­cyjne umoż­li­wia­jące ćwi­czą­cemu kom­plek­sową naukę zabez­pie­cza­nia dróg odde­cho­wych.

 • Trenażer do nauki cewnikowania niemowlęcia obydwu płci

  Nasco
  1 877,07  (1 526,07  netto) Więcej o produkcie

  Trenażer do nauki cewnikowania niemowlęcia obydwu płci umożliwia realistyczną naukę tego trudnego zabiegu przy użyciu np. cewnika Foleya.

 • Symulator rocznego dziecka Pediatric Hal S3004

  Gaumard
  Więcej o produkcie

  Symulator przedstawiający pełną postać rocznego dziecka z możliwością pracy bezprzewodowej liczącą do 3 godzin bez konieczności ładowania oraz wymiany akumulatorów. Wyposażony jest we własne wewnętrzne niezależne źródło zasilania w powietrze do funkcji oddechowych i pneumatycznych. Umożliwia prowadzenie szeregu zabiegów i badań diagnostycznych: osłuchiwanie dźwięków oddechowych, serca, intubowanie, wykonywanie iniekcji, pomiar ciśnienia, cewnikowanie. Symulator współpracuje ze sprzętem klinicznym (monitorowanie pracy serca poprzez elektrody). Cechują go takie funkcje jak: rozszerzanie i zwężanie źrenic, automatyczna reakcja źrenic na światło czy możliwość szczelnego założenia rurki tracheostomijnej i wentylacji przez nią.

 • Symulator noworodka Gaumard Newborn Tory S2210

  Gaumard
  Więcej o produkcie

  Zaawansowany symulator noworodka urodzonego około 40 tygodnia ciąży z możliwością pracy do 3 godziny bez konieczności ładowania oraz bezprzewodowym sterowaniem. Odwzorowuje cechy ciała noworodka, takie jak delikatna skóra na całym ciele, bezszwowy korpus i stawy kończyn oraz realistyczne połączenie szyi, ramion, bioder, kolan, łokci. Posiada wiele różnorodnych funkcji urozmaicających trening takich jak wyświetlanie wartości saturacji tlenem pre-ductal i post-ductal na symulowanym monitorze pacjenta czy nadmierne odchylenie głowy w tył skutkujące zamknięciem dróg oddechowych z zalogowaniem informacji do dziennika zdarzeń. Posiada szeroki wachlarz dostępów naczyniowych m. in. dostęp IV na lewej nodze.

 • Zaawansowany symulator porodowy w zestawie z symulatorem noworodka

  Gaumard
  Więcej o produkcie

  Zaawan­so­wany, bez­prze­wo­dowy symu­la­tor kobiety doro­słej w zesta­wie z nowo­rod­kiem uro­dzo­nym około 40 tygo­dnia ciąży. Dzięki obec­no­ści nowo­rodka prze­pro­wa­dzana symu­la­cja może być kon­ty­nu­owana po zakoń­czo­nym poro­dzie. Zestaw prze­zna­czony jest do szko­leń leka­rzy, pie­lę­gnia­rek i położ­nych oraz ratow­ni­ków. Kon­tro­lo­wany jest za pomocą kom­pu­te­ra­/ta­bletu instruk­tora. Symu­la­tory odwzo­ro­wują cechy ciała ludz­kiego, takie jak wygląd, wzrost oraz ruchome stawy. Są w pełni mobilne, mogą pra­co­wać na zasi­la­niu bate­ryj­nym bez koniecz­no­ści podłą­cza­nia na czas ćwi­czeń zewnętrz­nych kom­pre­so­rów, zbior­ni­ków gazu, czy przej­śció­wek i czuj­ni­ków. Umoż­li­wiają wyko­ny­wa­nie wielu zaawan­so­wa­nych badań dia­gno­stycz­nych m.in. pomiar nasy­ce­nia krwi tle­nem przy uży­ciu praw­dzi­wych mier­ni­ków oraz pomiar ciśnie­nia przy uży­ciu kli­nicz­nego ciśnie­nio­mie­rza.

  NOELLE S574.100.PK.L oraz Newborn Tory S2210

 • Fantom do RKO/BLS niemowlęcia KIM CPR

  Nasco
  3 041,48  (2 472,75  netto) Więcej o produkcie

  Fantom przeznaczony do nauki RKO/BLS przedstawiający realistycznie odwzorowane niemowlę. Wypełniony jest specjalną pianką, co wyklucza ryzyko połamania wewnętrznych części. Posiada indywidualne części twarzowe i całkowicie wymienne drogi oddechowe z zaworem.

 • Trenażer do wykonywania iniekcji lędźwiowych u niemowlęcia

  Nasco
  4 479,18  (3 641,61  netto) Więcej o produkcie

  Trenażer do wykonywania iniekcji lędźwiowych u 10-12 miesięcznego niemowlęcia ułożonego w pozycji bocznej. Pozwala na naukę wykonania zabiegu nakłucia lędźwiowego w przestrzeni L3-L4, L4-L5 lub L5-S1. Realizm zapewniony jest, dzięki możliwości palpacji charakterystycznych elementów anatomicznych takich jak grzebień kości biodrowej, uczucie oporu podczas wprowadzania igły oraz wyciek płynu po prawidłowo wykonanym zabiegu.

 • Pielęgnacyjny fantom niemowlęcia [P30]

  3B Scientific
  3 750,27  (3 049,00  netto) Więcej o produkcie

  Fantom w postaci niemowlęcia przeznaczony do nauki czynności pielęgnacyjnych. Posiada miękkie uszy, w pełni ruchomą głowę, ręce i nogi oraz wyczuwalne ciemiączko. Ponadto wyposażony jest w wyjmowane organy wewnętrzne. Umożliwia trening takich czynności jak wykonywanie iniekcji, lewatywy, cewnikowania itp.

 • Zestaw ran noworodka maltretowanego

  Gaumard
  2 024,15  (1 645,65  netto) Więcej o produkcie

  Zestaw sili­ko­no­wych ran umoż­li­wia iden­ty­fi­ka­cję ura­zów u nie­mow­ląt wystę­pu­ją­cych w wyniku zanie­dbań lub prze­mocy. Rany można wyko­rzy­stać w sce­na­riu­szach, aby ćwi­czący mogli nauczyć się roz­róż­niać urazy powstałe w wyniku wypadku i dzia­łań nie­przy­pad­ko­wych.

 • Symulator rocznego dziecka Pediatric Hal S3004 – wyprzedaż

  Gaumard
  Więcej o produkcie

  PRODUKT POWYSTAWOWY  NOSI SLADY UŻYTKOWANIA

  Symulator przedstawiający pełną postać rocznego dziecka z możliwością pracy bezprzewodowej liczącą do 3 godzin bez konieczności ładowania oraz wymiany akumulatorów. Wyposażony jest we własne wewnętrzne niezależne źródło zasilania w powietrze do funkcji oddechowych i pneumatycznych. Umożliwia prowadzenie szeregu zabiegów i badań diagnostycznych: osłuchiwanie dźwięków oddechowych, serca, intubowanie, wykonywanie iniekcji, pomiar ciśnienia, cewnikowanie. Symulator współpracuje ze sprzętem klinicznym (monitorowanie pracy serca poprzez elektrody). Cechują go takie funkcje jak: rozszerzanie i zwężanie źrenic, automatyczna reakcja źrenic na światło czy możliwość szczelnego założenia rurki tracheostomijnej i wentylacji przez nią.

 • Wymienny żołądek/płuca do trenażera dziecka niemowlęcia do nauki intubacji 101-125

  Nasco
  231,44  (188,16  netto) Więcej o produkcie